Risk management for outsourcers/sv

From ProZ.com Wiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 10: Line 10:
|}
|}
-
'''Notera:''' Den här artikeln håller på att översättas till svenska. En del av texten är därför fortfarande på engelska. Den svenska översättningen beräknas vara klar söndagen den 22 april 2012.
+
'''Notera:''' Den här artikeln håller på att översättas till svenska. En del av artikeln är därför fortfarande på engelska. Den svenska översättningen beräknas vara klar söndagen den 22 april 2012.
 +
 
 +
'''Notera:''' ProZ.com har delvis översatts till svenska. Då man går in på ProZ.com finns en del på svenska och en del på engelska. I den här artikeln ges de svenska orden och uttrycken som finns på ProZ.com, utom i de fall där ett ord eller ett uttryck inte finns på svenska på ProZ.com – då ges först det engelska ordet eller det engelska uttrycket, följt av en svensk översättning inom parentes, t.ex. '''Project history (Projekthistorik)'''. Detta för att underlätta för dem som läser artikeln och besöker ProZ.com.
= Översikt =
= Översikt =
-
Leverantörer av språktjänster uppmanas att vidta vissa försiktighetsåtgärder innan de tar emot ett jobb; på samma sätt bör de som köper översättnings- och andra språktjänster följa vissa steg för att undvika eller åtminstone minimera riskerna.
+
Leverantörer av språktjänster uppmanas att vidta vissa försiktighetsåtgärder innan de tar emot ett jobb; på samma sätt bör de som köper översättnings- och andra språktjänster följa vissa steg för att undvika eller åtminstone minimera de risker som är förknippade med köp av översättnings- och andra språktjänster.
= Steg för steg: att hitta en professionell tjänsteleverantör =
= Steg för steg: att hitta en professionell tjänsteleverantör =
Line 69: Line 71:
-
Other areas in ProZ.com profiles that will help you assess service providers' expertise in a given language pair, field or service include:
+
Här är några andra delar som finns på ProZ.com-profilerna, som hjälper dig att bedöma tjänsteleverantörernas kunskap och kompetens i ett visst språkpar, inom ett visst ämnesområde eller gällande de tjänster de erbjuder:
-
* '''Portfolio:''' check the Portfolio section to see if the service provider has posted any sample translation in the pair, field and service you need.
+
* '''Portfölj:''' titta på portföljen för att se om profilinnehavaren har lagt ut några provöversättningar i det språkpar, inom det ämnesområde och för den tjänst ditt projekt gäller.
-
* '''Project history:''' check the project history of candidates to see if they have worked on any project in the pair, field and service you need, and if they have received any feedback from the outsourcers of those projects or the colleagues who worked with them on those projects.
+
* '''Project history (Projekthistorik):''' titta på kandidaternas projekthistorik för att se om de har jobbat med projekt i det språkpar, inom det ämnesområde och för den tjänst ditt projekt gäller, och om de har fått respons från sina kunder eller från sina kolleger.
-
* '''About me:''' check candidates' "About me" section for further information on their experience and specialization.
+
* '''Om mig:''' läs kandidaternas "Om mig"-del för att få veta mer om deras kunskaper, kompetens och expertis- och specialområden.
-
* '''Tagline:''' check candidates' taglines --the short sentence shown right below their profile names-- to see if they mention their specialization.
+
* '''Slogan:''' titta på kandidaternas slogan – den korta meningen precis under profilnamnet – för att se om de nämner sitt/sina specialområde(n) där.
-
* '''Articles, Glossaries:''' see if potential candidates have written any article in the field you need or if they have created any glossary in the language pair and field of your project.
+
* '''Artiklar, Ordlistor:''' se om de potentiella kandidaterna har skrivit artiklar inom det ämnesområde ditt projekt gäller, eller om de har skapat ordlistor i det språkpar och inom det ämndesområde ditt projekt gället.
-
* '''Software:''' check the "Software" section of candidates' profiles to make sure they know how to use the tools or software required for your project, if any.
+
* '''Programvara:''' läs vad det står efter "Programvara" i kandidaternas profiler för att vara säker på att de kan använda de verktyg eller program som ditt projekt kräver (om det krävs).
-
* '''Teams:''' see if potential candidates are part of any team of translators working in the language pair and field you need.
+
* '''Team:''' se om de potentiella kandidaterna hör till något översättarteam som jobbar i det språkpar och inom det ämnesområde ditt projekt gället.
-
* '''Website:''' check candidates' websites, see if the information listed in their ProZ.com profiles match the information in their web pages.
+
* '''Webbplats:''' ta en titt på kandidaternas webbsidor, kontrollera om den information som finns på deras ProZ.com-profiler stämmer med informationen på deras webbsidor.
=== Identitet ===
=== Identitet ===
-
Once you have identified potential service providers based on your project needs (language pair, field of expertise, software required, etc.), check candidates' identity. Since the assignment of language projects is mostly done online and outsourcers and service providers do not generally have the chance to meet in person, as an outsourcer you will want to confirm that there is a real language service provider behind an email address, job quote or profile.
+
Då du väl hittat några potentiella tjänsteleverantörer som passar ihop med kraven på ditt projekt (språkpar, ämnesområde, programvara, o.s.v.), kontrollera kandidaternas identitet. Eftersom köp av språktjänster för det mesta görs online och eftersom köpare och leverantör sällan har en chans att träffas i verkligheten, vill du som köpare kunna bekräfta att det faktiskt finns en verklig, fysisk person och leverantör av språktjänster bakom en e-postadress, en offert eller en profil.
-
If you make a job posting and select "Direct email message" as quoting option, make sure that before assigning the project you confirm that the email message received has been actually sent by the service provider signing the message. You can confirm that the job quote received has been actually sent by a real service provider --and not by someone else impersonating a real service provider-- by searching for the service provider and contacting him/her directly via their profile page. (Cases have been reported where an outsourcer received a job quote via email from a scammer who has copied the name of a real service provider and pretended to be him/her to get the job and deliver poor quality just to get the money).
+
Om du lägger ut ett jobb och väljer "Direkt e-postmeddelande" som kontaktmetod, kontrollera innan du beställer projektet att e-postmeddelandet du fått faktiskt har skickats av den tjänsteleverantör som undertecknat det. Du kan kontrollera att offerten faktiskt har skickats av en riktig tjänsteleverantör – och inte av någon annan som låtsas vara det – genom att söka efter tjänsteleverantören och sedan kontakta henne eller honom direkt via profilen. (Det har rapporterats om fall där köpare fått en offert per e-post från en svindlare som har använt en riktig tjänsteleverantörs namn och låtsats vara henne eller honom för att få jobbet, och sedan har bluffaren levererat en tjänst som hållit låg kvalitet, bara för att komma åt pengarna.)
-
To avoid receiving emails with job quotes from unreal service providers, ProZ.com recommends the use of the online quoting system. This way, quotes received are automatically linked to the service provider's profile, allowing outsourcers to check profile information to confirm professionals' skills. If Instead you use the directory to search for language professionals, make sure you check their profile and confirm their expertise.
+
För att undvika att få e-post med offerter från tjänsteleverantörer som inte finns rekommenderar ProZ.com att man använder sig av onlineanbudssystemet. Då är alla anbud som kommer in automatiskt kopplade till avsändarens profil och den som lagt ut jobbet kan titta på profilerna och kontrollera profilinnehavarnas kompetens, kunskap och expertis- och specialområden.
-
In any case, always investigate the experience of potential candidates before assigning a project since their experience is closely related to their professional identity. A fake translator will rarely have a profile with WWA feedback or verified credentials.
+
I vilket fall som helst: kontrollera alltid de potentiella kandidaternas erfarenhet innan du beställer ett jobb. Erfarenheten ligger väldigt nära yrkesidentiteten. En som utger sig för att vara översättare (utan att vara det) har knappast WWA-respons (Willingness to Work Again = villighet att samarbeta igen) eller bekräftade referenser på sin profil.
=== Land/plats och tillgänglighet ===
=== Land/plats och tillgänglighet ===
-
Before deciding who among potential candidates will win the project, check their location and availability. Time zone is important when doing business online. Even when most translators have no problem with working overnight, some professionals may have more fixed working hours. Make sure that their location and time zone does not affect your project deadline and that the translator is available to complete the project in time no matter the part of the world they are in or their time of the day.
+
Innan du bestämmer dig för vem av dina potentiella kandidater som ska få jobbet, kontrollera var i världen de finns och hur tillgängliga de är. Tidszoner är viktiga då man gör affärer online. De flesta översättare har inte problem med nattjobb, men det kan finnas några som har mer fasta arbetstider. Därför ska du kontrollera att land och tidszon inte påverkar leveransdag- och tid och att översättaren är tillgänglig och redo att göra jobbet klart inom utsatt tid, oberoende av var i världen hon eller han finns eller vad klockan är på den platsen.
-
In ProZ.com profiles, location is shown right below the profile owner's name and under the '''"Contact"''' tab, while availability is shown in the '''Availability calendar''' available to the left of the profile page. (Note that some service providers may choose to hide this information from public view though).
+
ProZ.com-profilerna visas land/plats under profilinnehavarens namn och under fliken '''"Kontakt"'''. Tillgängligheten visas i profilinnehavarens '''Availability calendar (Tillgänglighetskalender)''', som finns till vänster på profilsidan. (Observera dock att en del profilinnehavare har valt att inte visa sin tillgänglighet för alla.)
=== Meriter/intyg ===
=== Meriter/intyg ===
-
Another piece of information that outsourcers are encouraged to check before assigning a project is whether the potential candidate has earned a translation-related credential or not. While translation-related credentials should not be an exclusive requirement, outsourcers of language projects have the option to require such credentials. translation-related credentials at ProZ.com (i.e. certificates issued by educational institutions upon completion of a translation-related course) are shown the '''"Credentials"''' section. However, note that site users can report as many credentials as they want and at any time, but only those who the "verified" tag next to them have been verified by site staff as valid and existing credentials.
+
En annan viktig sak som köpare uppmanas att kontrollera innan en beställning av ett projekt görs är de potentiella kandidaternas eventuella översättnings- och språkrelaterade referenser. Även om översättningsrelaterade referenser inte bör utgöra ett absolut kriterium så har köpare möjlighet att kräva sådana referenser. ProZ.com-profilerna visas översättnings- och språkrelaterade referenser (d.v.s. intyg som utfärdats av universitet, högskolor, o.s.v.) efter '''"Referenser"'''. Notera emellertid att de som använder ProZ.com och har en profil där kan ange så många referenser de vill, när som helst, men bara de referenser som är märkta med "verified" (verifierad) har verifierats av personalen på ProZ.com som giltiga och verkliga referenser.
-
At ProZ.com you can also search for professional service providers who have proved they meet or exceed minimum professional standards and that, given this, have earned the right to become members of the '''[http://www.proz.com/cpn ProZ.com Certified PRO Network]'''. These members have been reviewed by a special screening team composed of site staff members and they have proved to have translation ability, business reliability and online citizenship. Members of the Certified PRO network display a red "P" badge next to their profile names.
+
ProZ.com kan du också söka efter professionella tjänsteleverantörer som har bevisat att de uppfyller vissa minimikrav på professionell standard, och genom det godkänts som medlemmar i nätverket ProZ.com Certified PROs (ProZ.com-certifierad professionell översättare) '''[http://www.proz.com/cpn ProZ.com Certified PRO Network]'''. De här medlemmarna har granskats av ett speciellt sållningsteam bestående av personal på ProZ.com och de har kunnat bevisa att de 1) är kompetenta översättare, 2) att de är pålitliga affärspartner och 3) att de har "good online citizenship", d.v.s. att de är medlemmar på ProZ.com, att deras profiler är fullständiga och att de inte har några anmärkningar eller har brutit mot några regler. De som är medlemmar i nätverket ProZ.com Certified PRO har ett rött sigill med ett "P" bredvid profilnamnet.
=== Respons från kunder ===
=== Respons från kunder ===
-
When assessing candidates' experience, client feedback may come in handy. By checking feedback posted by other outsourcers who have worked with a potential candidates in the past may prove candidates' reliability, i.e. that they have gained the trust of those other outsourcers for delivering good work and following professional guidelines.
+
Då man bedömer kandidaternas erfarenhet kan man ha nytta av respons från kunder. Titta på den respons som tidigare kunder gett dina kandidater – den kan berätta en del om kandidaternas pålitlighet, t.ex. att deras tidigare kunder fått förtroende för de här kandidaterna som tjänsteleverantörer, att det som de levererat hållit hög kvalitet och att de följt riktlinjerna för professionella leverantörer av översättnings- och språktjänster.
-
At ProZ.com, feedback posted by outsourcers regarding service providers' reliability is shown in the '''"WWA (Willingness to Work Again)"''' box available at the top-right corner of profile pages.
+
ProZ.com visas respons från kunder och andra i rutan '''"WWA (Willingness to Work Again = villighet att samarbeta igen)"''', som finns uppe till höger på profilsidorna.
-
You may also find client feedback on specific projects in the '''"Project history"''' section of profiles, together with peer feedback as well.
+
Du kanske också hittar respons från kunder som gäller specifika projekt under '''"Project history" ("Projekthistorik")''', och där kan det också finnas respons från kolleger.
=== Priser och betalningsmetoder ===
=== Priser och betalningsmetoder ===

Revision as of 20:55, 21 April 2012

Template:Språk

Kategori: Riskhantering

Notera: Den här artikeln är skapad som ett gemensamt projekt av ProZ.com-medlemmar och -gäster. Alla översättare är välkomna att fritt komma med bidrag till artiklarna. (Klicka på "Edit" uppe; du måste vara inloggad.)
Om du inte vet hur wikiformatering fungerar finns det information om det här: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Cheatsheet

Notera: Den här artikeln håller på att översättas till svenska. En del av artikeln är därför fortfarande på engelska. Den svenska översättningen beräknas vara klar söndagen den 22 april 2012.

Notera: ProZ.com har delvis översatts till svenska. Då man går in på ProZ.com finns en del på svenska och en del på engelska. I den här artikeln ges de svenska orden och uttrycken som finns på ProZ.com, utom i de fall där ett ord eller ett uttryck inte finns på svenska på ProZ.com – då ges först det engelska ordet eller det engelska uttrycket, följt av en svensk översättning inom parentes, t.ex. Project history (Projekthistorik). Detta för att underlätta för dem som läser artikeln och besöker ProZ.com.

Contents

Översikt

Leverantörer av språktjänster uppmanas att vidta vissa försiktighetsåtgärder innan de tar emot ett jobb; på samma sätt bör de som köper översättnings- och andra språktjänster följa vissa steg för att undvika eller åtminstone minimera de risker som är förknippade med köp av översättnings- och andra språktjänster.

Steg för steg: att hitta en professionell tjänsteleverantör

De som köper språktjänster uppmanas att följa stegen nedan för att hitta professionella tjänsteleverantörer och för att affärsrelationen mellan tjänsteleverantör och köpare ska bli lyckad:

 • Identifiera de jobbspecifika kraven
 • Hitta potentiella leverantörer av språktjänster utifrån de jobbspecifika kraven
 • Kom överens om vad som gäller för jobbet, skriv ner och spara det
 • För säkerhets skull: ha en annan översättare du kan kontakta
 • Var tillgänglig för den du köper tjänster av
 • Se till att jobbet kontrolleras/språkgranskas
 • Ge respons

Att identifiera de jobbspecifika kraven

Innan köparen börjar leta efter lämpliga tjänsteleverantörer bör denna först ha klart för sig vilka de jobbspecifika kraven är:

 1. Är det ett översättnings-, redigerings-, korrekturläsnings-, eller annat jobb?
 2. Vilket är syftet med måltexten (ska den t.ex. publiceras, användas för personlig kommunikation, för internt bruk inom ett företag, för privat bruk)?
 3. Vilket är ämnesområdet?
 4. Hur stort är projektet?
 5. Är det bråttom?
 6. Är tiden anpassad till storleken på jobbet, som ska genomföras, sedan korrekturläsas och därefter levereras?
 7. När ska jobbet vara klart och levereras?
 8. Ska jobbet levereras i olika delar (ska t.ex. en del av jobbet levereras redan då det är klart, före sista leveransdag)?
 9. Finns det några språkvarianter att beakta (brasiliansk portugisiska, förenklad kinesiska, amerikansk eller brittisk engelska, finlandssvenska, o.s.v.)?
 10. Krävs det en person som har språket som modersmål?
 11. Kräver jobbet någots slags översättningsprogram (CAT-program, Computer Aided Translation)?
 12. Hur ser budgeten ut?

Då frågorna ovan – och andra relevanta frågor – har fått sina svar, är köparen redo att börja leta efter potentiella tjänsteleverantörer som motsvarar kraven på jobbet.

Att hitta potentiella leverantörer av språktjänster

Att hitta lämpliga tjänsteleverantörer innebär att man måste få de jobbspecifika kraven att passa ihop med tjänsteleverantörens kunskaper och kompetens. Här följer en del av det som köparen måste kontrollera innan denna bestämmer sig för vem som får jobbet:

 • Specialområden/erfarenhet (tjänster, specifika för språkparet och ämnesområdet)
 • Identitet
 • Land/plats och tillgänglighet
 • Meriter/intyg
 • Respons från kunder
 • Priser och betalningsmetoder

Specialområden/Erfarenhet

Leta efter tjänsteleverantörer som är specialiserade inom, eller åtminstone har erfarenhet av, ämnesområdet. En som redan har gjort några projekt som handlar om t.ex. folklore gör förmodligen en bättre översättning, och på kortare tid, om jobbet handlar om folklore (kanske har de här översättarna en egen ordlista som gäller ämnet folklore och de kan på så sätt spara lite tid då de ska hitta betydelsen av och en motsvarighet till en viss term).

I profilerna på ProZ.com finns expertisområdena listade under "Expertis". Om personen ifråga använder ProZ.com-sidan aktivt kanske du ser att hon eller han har tjänat ett visst antal KudoZ-poäng inom sitt/sina expertisområde(n), och KudoZ-poängen för varje expertisområde visas då man för musen över de här områdena. KudoZ-poäng tjänar man in då man hjälper andra ProZ.com-användare att översätta svåra ord och uttryck och det här visar att man känner till terminologin inom ett visst område (eller åtminstone kan ta reda på den).

På samma sätt som de potentiella kandidaterna bör vara experter inom rätt ämnesområde bör de helst vara specialister i det språkpar som är aktuellt för projektet. Om ditt jobb är en översättning från spanska till italienska, leta efter kandidater som har erfarenhet av att jobba från spanska till italienska. Fastän kandidaterna har stor erfarenhet av att översätta från spanska till italienska och fastän de har italienska som modersmål kan det hjälpa dig att bedöma vilket slags jobb de levererar om du kan se om de har jobbat med projekt i det språkpar som gäller för ditt projekt. På ProZ.com listas språkparen under "Arbetsspråk", en ruta som finns uppe till vänster i profilen. I de flesta profiler står de starkaste språkparen – de språkpar som personen är bäst på – högst upp på listan. Titta också på intjänade KudoZ-poängen och "Erbjudna tjänster" som visas då man för musen över ett språkpar.

Se slutligen också till att de potentiella kandidaterna har erfarenhet av ett leverera sådana tjänster som du står i beråd att köpa. De flesta som erbjuder språktjänster erbjuder översättningar, men alla som erbjuder översättningar är inte specialister på översättning av t.ex. webbsidor eller undertexter. På ProZ.com-profilerna syns de tjänster som profilens innehavare erbjuder under "Tjänster".


Här är några andra delar som finns på ProZ.com-profilerna, som hjälper dig att bedöma tjänsteleverantörernas kunskap och kompetens i ett visst språkpar, inom ett visst ämnesområde eller gällande de tjänster de erbjuder:

 • Portfölj: titta på portföljen för att se om profilinnehavaren har lagt ut några provöversättningar i det språkpar, inom det ämnesområde och för den tjänst ditt projekt gäller.
 • Project history (Projekthistorik): titta på kandidaternas projekthistorik för att se om de har jobbat med projekt i det språkpar, inom det ämnesområde och för den tjänst ditt projekt gäller, och om de har fått respons från sina kunder eller från sina kolleger.
 • Om mig: läs kandidaternas "Om mig"-del för att få veta mer om deras kunskaper, kompetens och expertis- och specialområden.
 • Slogan: titta på kandidaternas slogan – den korta meningen precis under profilnamnet – för att se om de nämner sitt/sina specialområde(n) där.
 • Artiklar, Ordlistor: se om de potentiella kandidaterna har skrivit artiklar inom det ämnesområde ditt projekt gäller, eller om de har skapat ordlistor i det språkpar och inom det ämndesområde ditt projekt gället.
 • Programvara: läs vad det står efter "Programvara" i kandidaternas profiler för att vara säker på att de kan använda de verktyg eller program som ditt projekt kräver (om det krävs).
 • Team: se om de potentiella kandidaterna hör till något översättarteam som jobbar i det språkpar och inom det ämnesområde ditt projekt gället.
 • Webbplats: ta en titt på kandidaternas webbsidor, kontrollera om den information som finns på deras ProZ.com-profiler stämmer med informationen på deras webbsidor.

Identitet

Då du väl hittat några potentiella tjänsteleverantörer som passar ihop med kraven på ditt projekt (språkpar, ämnesområde, programvara, o.s.v.), kontrollera kandidaternas identitet. Eftersom köp av språktjänster för det mesta görs online och eftersom köpare och leverantör sällan har en chans att träffas i verkligheten, vill du som köpare kunna bekräfta att det faktiskt finns en verklig, fysisk person och leverantör av språktjänster bakom en e-postadress, en offert eller en profil.

Om du lägger ut ett jobb och väljer "Direkt e-postmeddelande" som kontaktmetod, kontrollera innan du beställer projektet att e-postmeddelandet du fått faktiskt har skickats av den tjänsteleverantör som undertecknat det. Du kan kontrollera att offerten faktiskt har skickats av en riktig tjänsteleverantör – och inte av någon annan som låtsas vara det – genom att söka efter tjänsteleverantören och sedan kontakta henne eller honom direkt via profilen. (Det har rapporterats om fall där köpare fått en offert per e-post från en svindlare som har använt en riktig tjänsteleverantörs namn och låtsats vara henne eller honom för att få jobbet, och sedan har bluffaren levererat en tjänst som hållit låg kvalitet, bara för att komma åt pengarna.)

För att undvika att få e-post med offerter från tjänsteleverantörer som inte finns rekommenderar ProZ.com att man använder sig av onlineanbudssystemet. Då är alla anbud som kommer in automatiskt kopplade till avsändarens profil och den som lagt ut jobbet kan titta på profilerna och kontrollera profilinnehavarnas kompetens, kunskap och expertis- och specialområden.

I vilket fall som helst: kontrollera alltid de potentiella kandidaternas erfarenhet innan du beställer ett jobb. Erfarenheten ligger väldigt nära yrkesidentiteten. En som utger sig för att vara översättare (utan att vara det) har knappast WWA-respons (Willingness to Work Again = villighet att samarbeta igen) eller bekräftade referenser på sin profil.

Land/plats och tillgänglighet

Innan du bestämmer dig för vem av dina potentiella kandidater som ska få jobbet, kontrollera var i världen de finns och hur tillgängliga de är. Tidszoner är viktiga då man gör affärer online. De flesta översättare har inte problem med nattjobb, men det kan finnas några som har mer fasta arbetstider. Därför ska du kontrollera att land och tidszon inte påverkar leveransdag- och tid och att översättaren är tillgänglig och redo att göra jobbet klart inom utsatt tid, oberoende av var i världen hon eller han finns eller vad klockan är på den platsen.

På ProZ.com-profilerna visas land/plats under profilinnehavarens namn och under fliken "Kontakt". Tillgängligheten visas i profilinnehavarens Availability calendar (Tillgänglighetskalender), som finns till vänster på profilsidan. (Observera dock att en del profilinnehavare har valt att inte visa sin tillgänglighet för alla.)

Meriter/intyg

En annan viktig sak som köpare uppmanas att kontrollera innan en beställning av ett projekt görs är de potentiella kandidaternas eventuella översättnings- och språkrelaterade referenser. Även om översättningsrelaterade referenser inte bör utgöra ett absolut kriterium så har köpare möjlighet att kräva sådana referenser. På ProZ.com-profilerna visas översättnings- och språkrelaterade referenser (d.v.s. intyg som utfärdats av universitet, högskolor, o.s.v.) efter "Referenser". Notera emellertid att de som använder ProZ.com och har en profil där kan ange så många referenser de vill, när som helst, men bara de referenser som är märkta med "verified" (verifierad) har verifierats av personalen på ProZ.com som giltiga och verkliga referenser.

På ProZ.com kan du också söka efter professionella tjänsteleverantörer som har bevisat att de uppfyller vissa minimikrav på professionell standard, och genom det godkänts som medlemmar i nätverket ProZ.com Certified PROs (ProZ.com-certifierad professionell översättare) ProZ.com Certified PRO Network. De här medlemmarna har granskats av ett speciellt sållningsteam bestående av personal på ProZ.com och de har kunnat bevisa att de 1) är kompetenta översättare, 2) att de är pålitliga affärspartner och 3) att de har "good online citizenship", d.v.s. att de är medlemmar på ProZ.com, att deras profiler är fullständiga och att de inte har några anmärkningar eller har brutit mot några regler. De som är medlemmar i nätverket ProZ.com Certified PRO har ett rött sigill med ett "P" bredvid profilnamnet.

Respons från kunder

Då man bedömer kandidaternas erfarenhet kan man ha nytta av respons från kunder. Titta på den respons som tidigare kunder gett dina kandidater – den kan berätta en del om kandidaternas pålitlighet, t.ex. att deras tidigare kunder fått förtroende för de här kandidaterna som tjänsteleverantörer, att det som de levererat hållit hög kvalitet och att de följt riktlinjerna för professionella leverantörer av översättnings- och språktjänster.

På ProZ.com visas respons från kunder och andra i rutan "WWA (Willingness to Work Again = villighet att samarbeta igen)", som finns uppe till höger på profilsidorna.

Du kanske också hittar respons från kunder som gäller specifika projekt under "Project history" ("Projekthistorik"), och där kan det också finnas respons från kolleger.

Priser och betalningsmetoder

Finally, make sure that you check potential candidates' minimum rates to make sure they adjust to your budget, and that the rate you are willing to offer them is in line with minimum rates in their country and for the services involved. Just as outsourcers do not like to receive job requests from service providers when you do not have a job at hand, service providers do not appreciate a job offer with rates that fall below their minimum. At ProZ.com, service providers' minimum rates are specified in the "Rates" section of their profile. If you are making a job posting instead of contacting potential candidates directly, make sure you pay attention to the automatic warnings the system will show to you if the rates you specify fall below the minimum (as reported by the community in their profiles).

Also, have in mind that rates may need to be adjusted depending on the payment method you use (specially of there are any transfer fees involved). So, confirm with potential candidates that they could in effect receive payment via the payment methods you have available. The "Payment method accepted" section in ProZ.com profiles will display this information.

Kom överens om vad som gäller för jobbet, skriv ner och spara det

Once you have selected a few candidates from among potential candidates based on job requirements and candidates' skills and availability, and you have decided who will be assigned the project, make sure you specify the job parameters (i.e. job requirements) in writing and send them to the selected candidate so that you both agree on what has to be done, when and for how much. This is what is in general called PO (or Project Order). A PO is a document that contains information relevant to a given project and that stands as an agreement between the service provider and the outsourcer. The PO can be attached to an email (as a .txt, .doc or .pdf file for instance) or even be part of an email message, and should include at least the following details:

 • Projektnamn
 • Vilka språkpar finns med, specificera käll- och målspråk och eventuella språkvarianter
 • Vilken tjänst gäller det (översättning, språkgranskning, o.s.v.)
 • Hur stort är projektet (antal ord, sidor, tecken, timmar, o.s.v.)
 • Pris (per ord, per sida, per tecken, per timme) och den totala summan (inklusive valuta)
 • Betalningsmetod, -villkor och -dag
 • Leveransdag
 • Käl- och målformat
 • Leveransmetod (e-post, post, socialt nätverk, o.s.v.)

By agreeing to these terms and conditions in advance (before the service provider starts working on a project), service providers and outsourcers may rest assured that they both understand what the project and the agreement is about and avoid misunderstandings that may later derive in more serious issues (no delivery, lack of payment, etc.).

För säkerhets skull: ha en annan översättare du kan kontakta

Outsourcers should also be prepared for the unexpected. Service providers may be unable to complete the project in time for a number of reasons (computer crash, accident, power outage, natural disaster, etc.) so outsourcers should always have a second list of candidates (maybe a few of the ones that were not offered the job in the first round) from which they can select one to complete the project and deliver to the client in time. Have in mind that while completing the job in time is a responsibility of service providers, delivering the project to the final client in time is the responsibility of outsourcers.

Var tillgänglig för den du köper tjänster av

Outsourcers are also encouraged to make themselves available to service providers at all time. This one too is a good strategy to save time, money and headaches. When possible, check with the service provider on a daily basis, offer your assistance, let him/her know that you are there in case they have any doubt. But, careful, avoid harassing the service provider with unnecessary emails or phone calls. If the service provider you select is a professional service provider, it is likely that you do not need to contact them so regularly.

Se till att jobbet kontrolleras/språkgranskas

No matter how confident you are about the service provider you chose for your project, always run a final check before delivering to the final client. For this, it is possible that you will have to follow all the previous steps to find a professional proofreader. In case of conflict between the results delivered by the first service provider and those delivered by the service provider doing the checking or proofreading, make sure you make yourself fully available to both service providers and try to reasonably mediate between them to avoid further conflict.

Ge respons

In the end, if you are satisfied with the services you received, make sure you leave feedback on the service provider to help other outsourcers like you to find a good professional for their projects. At ProZ.com, use the "Make entry" option available in the WWA box at the top of the service provider's profile or simply click here (you must be logged-in to your ProZ.com account to be able to leave feedback on service providers).

Summering

The steps described above are summarized here.

Andra användbara resurser

Kommentar: Den här artikeln har översatts till svenska av Petter Björk, medlem i nätverket ProZ.com Certified PRO Network.

Discussion related to this article

Please note that ProZ.com forum rules apply to this area.

Personal tools