Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 9 pol>eng drugostronne zobowiązanie członka spółdzielni coop member's reciprocal obligation pro open no
4 Aug 5 pol>eng w części centralnej kanału kręgowego in the central part of the spinal canal pro closed ok
- Aug 3 pol>eng elementy kostne kręgosłupa osseous structures of the spine pro open no
- Aug 2 pol>eng sekwestrująca donogowo sequestering caudally pro open no
- Aug 1 pol>eng satyra mieszczańska bourgeois satire pro closed ok
- Jul 31 pol>eng podejmuje (wypłatę) pays out the benefit pro closed no
4 Jul 31 pol>eng Pajdocentryzm i pajdokracja pedocentrism, child-centered educational approach//rule by children, paedocracy pro closed ok
- Jul 30 pol>eng Próg Lelowski Lelów Ridge pro open no
- Jul 30 pol>eng Answer hidden by answerer pro open no
- Jul 30 pol>eng ludzie zabawy bon vivants pro closed ok
- Jul 29 pol>eng murawa naskalna rock grassland pro open no
- Jul 29 pol>eng zespół pałacowo- parkowy the palace with the surrounding park pro open no
- Jul 29 pol>eng Zespół Szkół school complex pro open no
- Jul 28 pol>eng gromada peasant collective pro open no
- Jul 28 pol>eng łąka zmienno-wilgotna wet meadow pro open no
- Jul 28 pol>eng ...udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej lub na swojej stronie internetowej make information available in the Public Information Bulletin on its individual unit page or website pro open no
- Jul 27 pol>eng wyżynny jodłowy bór mieszany upland fir mixed forest pro open no
4 Jul 23 pol>eng zabezpieczenie zanikowe undervoltage protection pro closed ok
- Jul 21 pol>eng Udźwig haka hook's lifting capacity pro open no
- Jul 21 pol>eng Podwieszany zbiornik gaśniczy under-slung fire-fighting bucket pro open no
- Jul 20 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Jul 20 pol>eng zwrócić tytuł wykonawczy return of the enforcement order with an appended writ of execution pro closed ok
4 Jul 20 pol>eng ...przy pierwszej czynności skierowanej do osoby... at the first instance of a processing activity concerning the data subject pro closed ok
- Jul 19 pol>eng tablice średniego dalszego trwania życia period life tables pro closed ok
- Jul 19 pol>eng tablice średniego dalszego trwania życia average life expectancy tables pro closed ok
NP Jul 19 pol>eng Zaślepiona końcówka rury pipe end fitted with a blind flange/blanked-off pipe end/closed-off pipe end pro open no
2 Jul 18 pol>eng na szczycie faldu on top of the fold pro closed ok
4 Jul 18 pol>eng chemomobilizacja chemomobilization pro closed ok
4 Jul 17 pol>eng upust płuczący flushing sluice pro closed ok
4 Jul 12 pol>eng Zastrzeżenia Prawnie zobowiązujące a legally-binding condition pro closed ok
4 Jul 11 pol>eng postulat badawczy research recommendation pro closed ok
- Jul 12 pol>eng zastrzeżenie reservations pro closed no
- Jul 11 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jul 10 pol>eng zajmujący seizor/commandeerer pro open no
4 Jul 8 pol>eng sygnał dla kontroli wewnętrznej reakcji internal PCR control signal pro closed ok
- Jul 7 pol>eng wyczuwalna zapadka positive-engagement detent pro open no
- Jul 7 pol>eng manipulator joystick pro closed no
- Jul 3 pol>eng zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony an indefinite-term discontinuation of professional activity pro closed ok
- Jul 3 pol>eng wynajmujący lease grantor pro closed no
4 Jul 2 pol>eng oddział zewnętrzny satellite prison pro closed ok
4 Jun 30 pol>eng pompowanie usprawniające well stimulation pumping//well stimulation pro closed ok
- Jun 29 pol>eng osoby z zewnątrz firmy persons unassociated (not associated) with the company//non-company employees pro closed no
- Jun 29 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed no
- Jun 28 pol>eng Status dopuszczenia do użytku towarów product use authorizations status pro open no
- Jun 29 pol>eng amplituda szczytowo-siodłowa the maximum to minimum excursion pro closed no
- Jun 27 pol>eng kierownik gospodarczy (szkoły) custodial staff manager//school custodian pro closed ok
4 Jun 27 pol>eng Nieszczęśliwie zakochany z wzajemnością I am miserable in requited love./I am unhappily mired in requited love. pro closed ok
- Jun 27 pol>eng Najtrudniej być prorokiem we własnym kraju No one is a prophet in one's own country/It is most difficult to be a prophet in one's own country. pro closed no
- Jun 26 pol>eng impulsowość dźwięku sound impulsiveness pro open no
- Jun 23 pol>eng oferta nadania sending proposal pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last