Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 2 rus>eng с переходом через разряд digit transfer between columns/column math/carrying/carry-over pro closed ok
4 Jul 28 eng>pol not adjusted to control for multiplicity wartości P nie są korygowane w przypadku wielokrotnego testowania pro closed no
- Jul 19 pol>eng tablice średniego dalszego trwania życia period life tables pro closed ok
- Jul 19 pol>eng tablice średniego dalszego trwania życia average life expectancy tables pro closed ok
- Jun 10 eng>pol starter ćwiczenie rozgrzewkowych na początek lekcji pro closed ok
- Jun 8 eng>pol Answer hidden by answerer pro open no
- May 23 pol>eng piecewise constant hazards ryzyka odcinkowo stałe pro just_closed no
4 Mar 31 eng>pol rate ratio współczynnik częstości występowania pro closed ok
4 Mar 30 eng>pol trend toward ratio trend stosunku ... w kierunku pro closed ok
- Mar 30 eng>pol temporal association z jednoczesnym (zastosowaniem) szczepionek pro open no
4 Feb 17 eng>pol compact differentiability różniczkowalność w sensie Hadamarda pro closed ok
4 Jan 16 pol>eng analiza wieloczynnikowa multivariate analysis pro closed ok
4 Dec 6 '19 eng>pol working correlation robocza korelacja (robocza macierz korelacji) pro closed ok
4 Nov 8 '19 eng>pol outcome measures miary wyników pro closed ok
4 Nov 16 '19 eng>pol FDR method/adjustment procedura Benjaminiego-Hochberga kontroli FDR pro closed ok
4 Nov 10 '19 eng>pol corrected p value skorygowana wartość p pro closed ok
4 Nov 9 '19 eng>pol change score zmiana od oceny wyjściowej (ang. change score) pro closed ok
4 Nov 8 '19 eng>pol longitudinal wzdłużny/longitudinalny pro closed ok
4 Nov 8 '19 eng>pol binomial error structure dwumianowy rozkład zmiennej losowej pro closed ok
4 Aug 7 '19 pol>eng nałożono superimposed (upon) pro closed ok
4 Jul 24 '19 pol>eng zbiór podziałów set of partitions pro closed ok
4 Jul 23 '19 pol>eng obiekto-okres object-period pro closed ok
- Jul 18 '19 eng>pol mental math strategies strategie myślowe do rozwiązywanie zadań matematycznych pro closed ok
4 May 7 '19 pol>eng całka oznaczona kwadratu the definite integral of the square of the amplitude of the vibration speed with respect to time pro closed ok
- May 7 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Apr 7 '19 eng>pol specimen table tabela próbek pro closed ok
4 Feb 17 '19 pol>eng wykres interakcji liczności variable interaction plot/variable interdependence plot pro closed ok
4 Feb 4 '19 eng>pol delimit the sample ograniczyć liczebność próby pro closed ok
4 Feb 4 '19 eng>pol inter-rater reliability wiarygodność między oceniającymi pro closed ok
4 Jan 19 '19 eng>pol cumulative median mediana skumulowana/wartość środkowa skumulowana pro closed ok
4 Nov 25 '18 eng>pol power model model funkcji potęgowej pro closed ok
4 Nov 20 '18 eng>pol powered at wielkość próby użytej w badaniu będzie odpowiadać mocy (statystycznej) testu równej pro closed ok
4 Nov 12 '18 eng>pol line of eqivalence linia równoważności pro closed ok
4 Nov 12 '18 eng>pol Log10 transformed usable data pairs użyteczne pary danych przekształcone za pomocą logarytmu dziesiętnego pro closed ok
4 Nov 11 '18 eng>pol mean relative difference średnia różnica względna pro closed ok
4 Oct 30 '18 eng>pol random coefficient regression (random slopes and intercepts) model model z efektem losowym dla współczynników (nachylenia i punktów przecięcia z osią współrzędnych) l pro closed ok
4 Sep 30 '18 eng>pol patient effect efekt losowego wyboru pacjentów//losowy wybór pacjentów pro closed ok
4 Sep 21 '18 pol>eng Matematyka elementarna z wyższego stanowiska elementary mathematics from an advanced standpoint pro closed ok
4 Jun 22 '18 eng>pol RECORD OPEN END RESPONSE wpisać odpowiedź otwartą pro closed ok
4 Mar 26 '18 pol>eng wektor obserwacji zmiennej objaśnianej observation vector of the response (dependent) variable pro closed ok
4 Jan 31 '18 rus>eng вероятность соответствия нормальности normal probability plot correlation coefficient pro closed ok
3 Jan 28 '18 eng>pol true poll number prawdziwa wartość w populacji pro closed ok
4 Jan 13 '18 eng>pol twist angle kąt skrętu/kąt azymutu pro closed ok
- Dec 10 '17 pol>eng opracowanie processing pro closed no
- Dec 10 '17 pol>eng struktura zbiorowości community structure pro closed no
- Nov 12 '17 eng>pol zero-intercept coefficient współrzędna punktu przecięcia prostej z osią OY pro closed ok
4 Oct 26 '17 eng>pol restricted [cohort design] plan badań z udziałem kohorty ograniczonej pro closed ok
- Oct 3 '17 eng>pol Solves two step word problems rozwiązuje zadania tekstowe rozwiązywalne w dwóch krokach pro closed ok
4 Sep 26 '17 eng>pol bridged overlap imputacja z użyciem średniej cen danej klasy produktów (ang. bridged overlap) pro closed ok
4 Sep 22 '17 eng>pol the exact repeated confidence interval (RCI) dokładna sekwencja przedziałów ufności z zachowanym jednoczesnym prawdopodobieństwie rozszerzenia pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last