Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 4 rus>eng совокупность которых which, in aggregate, (would...) pro open no
- Aug 1 eng>pol credit zaliczenie na konto pro open no
4 Jul 27 eng>pol duly executed transfer należycie wykonany dokument przeniesienia (własności na kupująceg) pro closed ok
- Jul 26 eng>pol ready, able and willing to complete będąca gotowa, skora i zdolna do realizacji pro open no
- Jul 24 eng>pol squatter settlement scheme plan przesiedlenia dzikich lokatorów pro open no
- Jul 24 eng>pol no adverse claim on the Property brak roszczeń przeciwko nieruchomości pro closed no
4 Jul 23 eng>pol beacons znaki graniczne/graniczniki pro closed ok
- Jul 21 eng>pol efforts zadania/projekty pro closed no
- Jul 3 pol>eng wynajmujący lease grantor pro closed no
4 Jun 29 rus>eng Дополнительное соглашение к договору аренды (UK) supplementary agreement to the lease pro closed ok
- Jun 11 eng>pol VOLUNTARY REDUNDANCY COMPROMISE AGREEMENT umowa o odprawie wskutek rozwiązania stosunku pracy pro closed no
4 Jun 4 pol>eng wezwanie do odbioru urządzeń call for acceptance of delivery of equipment/equipment delivery pro closed ok
4 Jun 1 eng>pol reliance zaufanie pro closed ok
- Jun 1 eng>pol under trusteeship pod zarządem powierniczym pro closed ok
- May 31 eng>pol legal underwriting gwarancja zgodności z prawem pro closed no
4 May 27 eng>pol repalcement tenancy odnowienie umowy najmu///następcza umowa najmu pro closed ok
- May 27 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Apr 15 pol>eng uzgodniono pod względem merytorycznym agreed to with regard to the substance/content pro closed ok
4 Mar 27 pol>eng stanowisko alpinistyczne Suspended platform/cradle pro closed ok
- Mar 23 rus>eng совершать действия (или воздерживаться от совершения действий) engage in or refrain from engaging in actions pro closed no
4 Mar 23 rus>eng Комиссариат по уплате пошлин Республики Кипр Cyprus Customs and Excise Department pro closed ok
4 Mar 22 eng>pol to relinquish property zwrócić nieruchomość/obiekt pro closed ok
4 Mar 3 eng>pol acting of the involvement wyrażające zainteresowanie pro closed ok
4 Feb 21 pol>eng rekompensata za utracone korzyści z tytułu compensation for the lost benefits on account of pro closed ok
- Feb 12 eng>pol for hire z przeniesieniem praw autorskich pro just_closed no
4 Feb 12 eng>pol living stage scena do występów na żywo/występ na żywo /występ przed publicznością pro closed ok
4 Feb 10 pol>eng kierowanie/skierowanie assignment pro closed ok
4 Feb 10 eng>pol voyage contract marynarska umowa o pracę zawarta na czas podróży morskiej pro closed ok
4 Jan 26 eng>pol temporary procedure tymczasowa procedura odliczenia podatku pro closed ok
4 Jan 24 eng>pol Employee Directory podręcznik/księga pracownika pro closed ok
- Jan 24 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Dec 13 '19 rus>eng которая стала известна... помимо воли Заемщика that became public for reasons outside the control of the Borrower pro closed ok
- Nov 25 '19 pol>eng biorący/użyczający bailee/bailor pro just_closed no
- Nov 25 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro just_closed no
4 Nov 13 '19 rus>eng Передача...оформляется The transfer of (the) documents shall be formalized pro closed ok
4 Nov 2 '19 eng>pol integrally nierozdzielnie pro closed ok
4 Oct 30 '19 pol>eng wydzielenie pomieszczeń section off the premises pro closed ok
- Oct 30 '19 pol>eng lista punktów otwartych snag list pro closed ok
4 Oct 27 '19 pol>eng ze względu na brak gotowości due to lack of readiness/due to unreadiness/unpreparedness pro closed ok
4 Oct 27 '19 pol>eng warunki obowiązujące w jego domenie conditions applicable in his sphere of activity pro closed ok
4 Oct 27 '19 pol>eng docelowe miejsce pracy towaru target location for the product use/the intended place for the product use (the use of the product) pro closed ok
- Oct 24 '19 pol>eng w okresie do dwóch lat wstecz as far back as two years pro closed ok
4 Oct 24 '19 pol>eng zdolność finansowa do zaciągania zobowiązań financial capacity to incur liabilities pro closed ok
4 Oct 15 '19 eng>pol liable to indemnify odpowiedzialny za wypłacenie odszkodowania za pro closed ok
4 Sep 26 '19 eng>pol extend to conflict objąć ...konflikt interesów, itp. pro closed ok
4 Sep 10 '19 eng>pol sunflower pellets from tree granulat z łuski słonecznika pro closed ok
- Aug 26 '19 eng>pol first-party insurance ubezpieczenie służące ochronie majątku ubezpieczonego pro closed no
- Aug 24 '19 eng>pol fit-out retention deposit zaliczka z tytułu gwarancji należytego wykonania wyposażenia lokalu pro closed no
- Aug 24 '19 eng>pol Re-letting reserve rezerwa z tytułu umowy najmu zastępczego pro closed ok
4 Aug 17 '19 rus>eng ставящего...в определенную зависимость which places the employee in a certain dependence pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last