Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 31 pol>eng podejmuje (wypłatę) pays out the benefit pro closed no
- Jul 20 eng>pol nil claims paid roszczenia bez wypłaty przez ubezpieczyciela pro open no
4 Jun 16 eng>pol subguard insurance ubezpieczenie od niewykonania zobowiązania przez Podwykonawcę pro closed ok
- May 12 pol>eng Międzyskładowanie interim storage pro open no
4 Mar 6 eng>pol Collision and comprehensive insurance ubezpieczenie AC pro closed ok
4 Feb 28 eng>pol Underwriting department dział ubezpieczenia//wystawiania polis ubezpieczeniowych pro closed ok
- Jan 23 eng>pol maximization maksymalizacja ochrony ubezpieczeniowej pro closed ok
4 Dec 20 '19 pol>eng Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody the cost of discovering the cause of damage clause pro closed ok
- Sep 29 '19 eng>pol N.C.D. zniżka za bezszkodowość pro closed ok
4 Aug 14 '19 pol>eng do polisy the policy undersigned by pro closed ok
4 Aug 8 '19 pol>eng wykup risk of non-redemption pro closed ok
- May 23 '19 eng>pol a few years' worth of no claims bonus built up kilka lat zniżek za bezszkodową jazdę pro closed ok
4 May 24 '19 eng>pol put to independent and objective proof powinien przedstawić niezależny i obiektywny dowód pro closed ok
4 May 13 '19 eng>pol transpiration insurance Środki zapobiegawcze przeciw parowaniu/transpiracji pro closed ok
4 Apr 24 '19 eng>pol Binding Authority Reference umowa agencyjna umocowaniado wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz syndykatu pro closed ok
2 Apr 19 '19 eng>pol risk life insurance vs. life insurance ubezpieczenie na życie dla grup zwiększonego ryzyka vs. grup standardowych pro closed ok
4 Apr 17 '19 eng>pol custodial care pomoc w czynnościach życia codziennego pro closed ok
4 Apr 17 '19 eng>pol inbound travel insurance policy ubezpieczenie podróżne dla odwiedzających obcokrajowców pro closed ok
- Apr 5 '19 pol>eng dokonać subsumpcji decide what legal rules apply (to a particular set of facts) pro open no
- Apr 5 '19 pol>eng zaangażowanie odpowiedzialności polisowej the (insurer's) liability exposure under the policy pro open no
4 Mar 22 '19 eng>pol Strikes, Riots, and Civil Commotions (SR&CC) Warranty klauzula SR&CC (wyłączenie odpowiedzialności za ryzyka strajków, rozruchów i niepokojów społecznych) pro closed ok
4 Mar 22 '19 eng>pol Free of Capture and Seizure (FC&S) Warranty gwarancja FC&S (wolne od ryzyka wojennego). pro closed ok
4 Mar 21 '19 eng>pol connecting conveyance środek transportu używany do dalszego przewozu przez główny środek transportu pro closed ok
- Mar 19 '19 eng>pol new estimated pay nowe przewidziane wynagrodzenie pro closed ok
- Mar 16 '19 eng>pol without any limiting language bez żadnych ograniczeń pro closed ok
4 Mar 11 '19 eng>pol credit earnings factor składnik z tytułu składki zarobkowej pro closed ok
- Mar 11 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro just_closed no
4 Mar 11 '19 eng>pol 'compact' development budownictwo o dużej intensywności zabudowy//duża intensywności zabudowy (na małych działkach) pro closed ok
- Mar 10 '19 eng>pol wet perils zagrożenia zalaniem wodą i powodzią pro closed ok
4 Mar 10 '19 eng>pol wet perils zagrożenia związane z wodą pro closed ok
4 Feb 24 '19 pol>eng porozumienie branżowe intra-industry consortium/alliance agreement pro closed ok
- Feb 24 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Feb 13 '19 pol>eng ciężka choroba małżonka ubezpieczonego serious illness of the insured's spouse pro closed ok
4 Feb 13 '19 pol>eng Osierocenie dziecka orphaning a child//orphanhood of a child pro closed ok
4 Nov 12 '18 eng>pol life net cash inflow przypływe finansowy netto z polis ubezpieczeniowych na życie pro closed ok
4 Nov 11 '18 eng>pol price sophistication wyrafinowane/zaawansowane metody wyceny (ubezpieczeń) pro closed ok
4 Nov 11 '18 eng>pol policyholders' returns zwroty z inwestycji ubezpieczonego//właściciela polisy ubezpieczeniowej pro closed ok
4 Nov 11 '18 eng>pol multiboutique insurance kompleksowe zindywidualizowane usługi ubezpieczeniowe//ubezpieczenie pro closed ok
4 Oct 20 '18 eng>pol Disability common operator .... inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku, podróż transportem publicznym pro closed ok
4 Jun 26 '18 pol>eng wnioskopolisa confirmation of the conclusion of an insurance contract//proof of coverage pro closed ok
4 Jun 13 '18 pol>eng tytuł (ubezpieczenia) ustał insurance coverage has lapsed as of the date ZZZ pro closed ok
- Jun 11 '18 eng>pol Answer hidden by answerer pro just_closed no
4 May 12 '18 pol>eng rodzaj zobowiązania required payments pro closed ok
4 Apr 19 '18 pol>eng wariant serwisowy (rozliczenia szkody) premium coverage (requiring performance of repairs and presentation of repair invoices) pro closed ok
4 Feb 22 '18 pol>eng odpowiedzialność indywidualno-sprawcza tort liabilty/tortious liability//strict liability pro closed ok
4 Feb 20 '18 pol>eng Odpowiedzialność gwarancyjno-repartycyjna mutual insurance pro closed ok
4 Feb 4 '18 eng>pol Third Party Policyholder/Company Name: osoba trzecia objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej/nazwa firmy ubezpieczeniowej pro closed ok
4 Feb 1 '18 eng>pol commercial liability insurance ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej pro closed ok
4 Feb 1 '18 eng>pol Public Liability insurance ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na mieniu lub zdrowiu klientów pro closed ok
4 Jan 23 '18 pol>eng samolikwidacja self-repair of damages/repair of damages by the insured pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last