Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 May 1 eng>pol derive over uzyskany na podstawie pro closed ok
- Feb 19 eng>pol Curbside bottles butelki umieszczone przy kraweżniku w celu recyklingu pro closed no
- Feb 16 eng>pol littering on land zanieczyszczanie środowisk lądowych pro closed no
4 Dec 15 '19 pol>eng Niebezpieczne zanieczyszczenia zastarzałe abandoned hazardous wastes pro closed ok
4 Oct 17 '19 eng>pol non-selective agar plate nieselektywna płytka agarowa pro closed ok
4 Oct 17 '19 eng>pol non-buffered reagent grade water woda niebuforowana odczynnikowa pro closed ok
4 Oct 16 '19 eng>pol read window przedział czasowy odczytu/okno czasowe odczytu pro closed ok
- Oct 9 '19 pol>eng mulda magistralna main swale pro closed no
4 Sep 9 '19 pol>eng kształtowanie jakości powietrza in affecting air quality pro closed ok
4 Aug 25 '19 eng>pol upper working limit górna granica zakresu roboczego (metody) pro closed ok
4 Aug 24 '19 eng>pol overlap pokrycie (przedzialów ufności) pro closed ok
4 Aug 24 '19 eng>pol replicate MPNs (równoległe) powtórzenia oznaczania najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) pro closed ok
4 Aug 22 '19 eng>pol primary treated effluent pierwotnie oczyszczone ścieki pro closed ok
- Aug 22 '19 eng>pol Standard Uncertainty of the Mean błąd standardowy średniej pro closed no
4 Aug 7 '19 eng>pol feedback spiral samowzmacniające/dodatnie sprzężenie zwrotne/błędne koło sprzężenia zwrotnego/spirala zmian klimatu pro closed ok
- Jun 18 '19 eng>pol trimmer pławik/spławik pro closed ok
4 Apr 25 '19 eng>pol counting uncertainty repeatability powtarzalność niepewności liczenia pro closed ok
4 Apr 26 '19 eng>pol sample matrix macierz próbki pro closed ok
- Apr 27 '19 eng>pol performance of the method parametry walidacyjne metody pro just_closed no
4 Apr 25 '19 eng>pol performance characterisation process procedura oceny charakterystyki działania (metody) pro closed ok
4 Apr 26 '19 eng>pol two-sided test test dwustronny pro closed ok
4 Apr 26 '19 eng>pol relative recovery względny odzysk pro closed ok
4 Apr 26 '19 eng>pol decay [in the population of the organisms] zmniejszenie się/upadek populacji organizmów pro closed ok
4 Apr 26 '19 eng>pol robustness odporność badania na warunki testu pro closed ok
4 Apr 26 '19 eng>pol followed by i następnie [suma liczb mikoorganizmów jest odjęta od tego wyniku] pro closed ok
4 Apr 26 '19 eng>pol environmental waters wody środowiskowe pro closed ok
4 Apr 26 '19 eng>pol split-sample analysis ocena na podstawie metody prostego podziału (próbek na próbę uczącą i testową) pro closed ok
4 Apr 25 '19 eng>pol [verification assessment of] the whole method repeatability performance ocena weryfikacyjna powtarzalności wyników pomiarów z zastosowaniem całej metody pro closed ok
4 Apr 26 '19 eng>pol mean relative variance średnia wariancja względna) pro closed ok
4 Apr 25 '19 eng>pol chlorine-generating tablets tabletki do dezynfekcji na bazie chloru pro closed ok
4 Apr 25 '19 eng>pol duplicate counts wyniki dwukrotnie powtórzonych pomiarów pro closed ok
4 Apr 25 '19 eng>pol personal relative variance wariancja względna pomiarów tego samego badacza pro closed ok
4 Apr 25 '19 eng>pol Chi squared distribution critical probability value wartość krytyczna/krytyczny poziom prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat pro closed ok
4 Apr 25 '19 eng>pol characterization oznaczanie właściwości/charakteryzacja pro closed ok
4 Apr 25 '19 eng>pol Poison index of dispersion współczynnik rozproszenia rozkładu Poissona pro closed ok
4 Apr 25 '19 eng>pol over-dispersed / over-dispersion nadmiernie rozproszony/nadmierne rozproszenie pro closed ok
4 Apr 25 '19 eng>pol replicate counts wyniki powtórnych analiz (próbek) pro closed ok
4 Apr 19 '19 pol>eng odpady tarasujące wastes requiring manual handling/wastes not amenable to efficient mechanical segregation(processing) pro closed ok
4 Nov 10 '18 eng>pol chlorine-stressed sample poddany chlorowaniu/działaniu chloru pro closed ok
4 Nov 10 '18 eng>pol 1-sided / 2-sided test jednostronny/dwustronny pro closed ok
4 Nov 10 '18 eng>pol outputs [of the statistical analysis] dane wyjściowe analizy statystycznej pro closed ok
4 Oct 24 '18 pol>eng całość the entire mixture was then stirred pro closed ok
4 Oct 22 '18 pol>eng przeszczepienie transfer pro closed ok
4 Oct 22 '18 pol>eng posiewać powierzchniowo employ the spread plate technique pro closed ok
4 Jul 29 '18 eng>pol competing and background contaminants zanieczyszczenia współbieżne i tłowe pro closed ok
4 May 26 '18 eng>pol un-chlorinated simulated [potable water samples] próbki niechlorowanej symulowanej wody pitnej pro closed ok
4 May 26 '18 eng>pol Multi-chamber membrane filtration manifold wielostanowiskowy system do filtracji membranowej pro closed ok
4 May 24 '18 pol>eng odprowadzić ładunek (azotu) the nitrogen load flowing out/outflow pro closed ok
4 May 12 '18 eng>pol accommodation roofs dachy budynków hotelowych pro closed ok
4 Mar 25 '18 eng>pol Total Plate Count Agar agar TPC dla oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last