Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 2 eng>pol wedding period okres poślubny pro open no
- Jul 29 eng>pol maintain presentation pokazać pracę//pokazać wyniki pośrednie pro closed no
- Jul 26 eng>pol to coordinate events of this kind koordynować działania podobnego typu pro open no
4 Jul 26 eng>pol domestic contract, which prevails over the same matters umowa rodzinna/między domownikami, które ma zdecydujące znaczenie w tych samych sprawach pro closed ok
- Jul 26 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jul 3 pol>eng zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony an indefinite-term discontinuation of professional activity pro closed ok
4 Jun 29 eng>pol (Bachelor) of Science Open licencjat nauk ścisłych w samodzielnie wybranym kierunku pro closed ok
4 May 20 eng>pol Return of death karta zgonu pro closed ok
- Apr 9 pol>eng Dydaktyka języka (angielskiego) English language pedagogy/the pedagogy of the English language pro closed no
4 Apr 9 pol>eng Wykład ogólnouczelniany university-wide lecture pro closed ok
- Feb 27 eng>pol carried out odpowiadających normom pro just_closed no
4 Feb 17 eng>pol Commercial Cleaning and Energy Management Company Director dyrektor firmy zarządzającej energią i dostarczającą usług w zakresie czyszczenia komercyjnego pro closed ok
- Jan 22 eng>pol remedial massage masaż naprawczy pro closed ok
- Jan 22 eng>pol Master-Class klasa Masterclass w opanowaniu sztuki fizjoterapii pro closed ok
- Jan 9 eng>pol bearer nosiciel trumny//karawaniarz pro closed no
- Jan 9 eng>pol approach kiedy nadejdzie czas na jego pro closed no
4 Jan 9 eng>pol followed for pacjent był pod obserwacją///był monitorowany pro closed ok
4 Dec 27 '19 pol>eng na dodatkowe uprawnienie additional certification pro closed ok
- Dec 12 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Dec 2 '19 rus>eng Анкета по истребованию документа document request form pro closed ok
4 Nov 17 '19 pol>eng dziecko panieńskie out-of-wedlock child/a child born out of wedlock pro closed ok
- Oct 15 '19 pol>eng zakreskowanie hatching pro open no
- Oct 9 '19 pol>eng zamieszczać przypisek przy akcie append a note to the certificate of marriage pro closed no
4 Sep 10 '19 eng>pol double grade pass podwójne zaliczenie/podwójna ocena zaliczenia pro closed ok
- Sep 3 '19 rus>eng переведен на должность IT директора was appointed the IT director pro closed no
- Aug 27 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
4 Aug 27 '19 eng>pol license of motor trucks service uprawnienie do operowania silnikowych wózków jezdniowych (lub o napędzie silnikowym) pro closed ok
4 Aug 27 '19 eng>pol platform,low-lifting,towing and pushing manually guided (electric trucks) wózki elektryczne platformowe niskiego podnoszenia prowadzone ręcznie do pchania i holowania pro closed ok
4 Aug 27 '19 eng>pol high lifting with wheel steering till 5t load electric trucks wózki elektryczne wysokiego podnoszenia z układem kierowniczym o ładowności do 5 ton pro closed ok
- Aug 26 '19 rus>eng Какой по счету брак ordinal number of (the) present marriage pro closed no
- Jul 18 '19 pol>eng niekaralność (lekarz/farmaceuta) lack of criminal record//lack of convictions or pending penal proceedings pro closed ok
- Jul 16 '19 pol>eng socjologia wychowania Sociology of Child Rearing pro just_closed no
4 Jun 4 '19 eng>pol name grantee niżej podpisanego/podmiotu upoważnionego pro closed ok
- Jun 4 '19 eng>pol is hereby responsibility deklarujemy na własną odpowiedzialność pro closed ok
4 Mar 12 '19 pol>eng wydano z urzędu issued ex officio pro closed ok
4 Jan 15 '19 eng>pol wood machinist operator maszyn do obróbki drewna pro closed ok
- Oct 19 '18 eng>pol Site Lead kierownik/lider placówki terenowej pro open no
4 Aug 21 '18 pol>eng zastrzega sie opłate skarbową wartości PLN XXXX stamp duty of PLN XXXX to be paid pro closed ok
4 Jun 18 '18 eng>pol BY O.C. podpisane przez zastępcę urzędnika sądowego (ang. Deputy Clerk) pro closed ok
4 Jun 10 '18 pol>eng o doc. Father Professor pro closed ok
4 Jun 8 '18 pol>eng przysposobienie w rodz. socjal. preparation for socialist family life /for life within socialist family pro closed ok
- May 15 '18 eng>pol LIGATURE HANGING powieszenie krótkim sznurem (bez przerwanie rdzenia kręgowego) pro closed ok
- Mar 6 '18 eng>pol entry in the certified copy of a register wpis w uwierzytelnionym wypisie z rejestru urodzeń pro just_closed no
4 Feb 18 '18 eng>pol public house licensee licencjobiorca pubu pro closed ok
4 Feb 18 '18 eng>pol coal board Państwowa Komisja Węgla pro closed ok
- Feb 9 '18 pol>eng utrzymanie zasobów budowlanych construction materials management pro closed ok
- Jan 31 '18 pol>eng posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe professional credentials pro just_closed no
4 Jan 23 '18 pol>eng magister inżynier pożarnoctwa M.Sc. in Fire Protection Engineering pro closed ok
4 Jan 9 '18 pol>eng Części maszyn Design and Analysis of Machine Elements/Machine Element Design pro closed ok
4 Jan 7 '18 pol>eng rzeczoznawca przy stowarzyszeniu area specialist at the Polish Society of Mechanical Engineers and Technicians pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last