Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 30 eng>pol site-saturation mutagenesis mutageneza nasycenia pro closed ok
4 Jun 28 eng>pol contact and settle plates płytki kontaktowe, płytki sedymentacyjne pro closed ok
- Jun 16 eng>pol porous lattice structure struktura porowata przestrzennie usieciowiona pro closed ok
4 Jun 16 eng>pol porous lattice structure materiał porowaty o budowie sieciowej pro closed ok
- Jun 11 pol>eng taksatorów assessors pro open no
- Jun 11 pol>eng roczników igieł the ages of needles pro open no
- Apr 27 rus>eng Протоколный язык (in) legalese pro closed ok
4 Mar 2 eng>pol nerve process transport aksonalny pro closed ok
4 Mar 2 eng>pol transmission przekaźnictwo synaptyczne/transmisja synaptyczna pro closed ok
- Jan 14 eng>pol cell button osad krwinek czerwonych pro open no
4 Dec 17 '19 pol>eng płoszenie drive away pro closed ok
4 Oct 16 '19 eng>pol significant cell death znaczna śmierć komórek pro closed ok
- Sep 23 '19 rus>eng преобразуются/по всей длине converted along the entire length pro open no
4 Sep 16 '19 eng>pol transsulfuration transsulfuracja pro closed ok
4 Sep 12 '19 eng>pol blood-brain barrier (BBB)-vascular interface granica bariery krew mózg i układu naczyniowego pro closed ok
4 Sep 12 '19 eng>pol glutamatergic-controlled regulowany przez układ glutaminergiczny pro closed ok
4 Sep 12 '19 eng>pol dysbiotic organisms organizmy działające niekorzystnie/organizmy dysbiotyczne pro closed ok
3 Sep 8 '19 eng>pol Xc-heteroexchange system system antyporterowy Xc- wymiany cysteiny na glutamininian pro closed ok
- Sep 8 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Aug 28 '19 eng>pol pruning przycinanie synaptyczne/eliminacja połączeń neuronalnych pro closed ok
4 Aug 27 '19 eng>pol leucocyte common antigen (LTA) antygen wspólny/charakterystyczny dla leukocytów//antygen panleukocytarny (ang. LCA) pro closed ok
4 Aug 27 '19 eng>pol ameboid ameboidalna pro closed ok
4 Aug 20 '19 eng>pol molecular layer warstwa molekularna pro closed ok
4 Aug 20 '19 eng>pol germinative zone warstwa rozrodcza/warstwa neuroepitelialna pro closed ok
4 Aug 16 '19 eng>pol brain pathway ścieżka neuronowa//neuronalna w mózgu pro closed ok
4 Aug 12 '19 eng>pol xenotropic murine leukemia virus ksenotropowy wirus spokrewniony z wirusem białaczki myszy pro closed ok
4 Aug 11 '19 eng>pol incidence in disease zachorowalność spowodowaną/z powodu zakażeń wirusem XMRV pro closed ok
4 Aug 11 '19 eng>pol practice grupowa praktyka lekarska pro closed ok
4 Aug 11 '19 eng>pol to co-culture hodować wspólnie/prowadzić ko-hodowlę pro closed ok
4 Aug 11 '19 eng>pol cell culture assay ocena hodowli komórkowych pro closed ok
- Aug 11 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Aug 4 '19 eng>pol cDNA nested PCR amplifikacja cDNA metodą zagnieżdżonej PCR pro closed ok
4 Aug 4 '19 eng>pol PMCs komórki jednojądrzaste krwi obwodowej(ang. PBMC) pro closed ok
4 Aug 3 '19 eng>pol LNCaP indicator cell line linia komórek wskaźnikowych LNCaP pro closed ok
4 Aug 3 '19 eng>pol LNCaP of PBMCs linia komórkowa nowotworu prostaty (ang. LNCaP) z komórek jednojądrzastych krwi obwodowej(ang. PBMC) pro closed ok
4 Aug 3 '19 eng>pol single round gag produkt gag otrzymany w pojedynczym etapie reakcji PCR pro closed ok
4 Aug 3 '19 eng>pol nested gag zagnieżdżony gag pro closed ok
4 Aug 3 '19 eng>pol env antibody przeciwciało skierowane przeciwko osłonce pro closed ok
4 Mar 20 '19 eng>pol neurocytoarchitectural cytoarchitektonika układu nerwowego pro closed ok
- Mar 20 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Mar 16 '19 eng>pol quantitative validation analysis analiza walidacji ilościowej pro closed no
4 Mar 15 '19 eng>pol apposition zestawienie pro closed ok
4 Mar 14 '19 eng>pol growth and differentiation factor czynniki wzrostu i różnicowania pro closed ok
4 Mar 14 '19 eng>pol migration inhibitory factor(MIF)-related protein białko związane z czynnikiem hamujący migrację makrofagów (MIF) pro closed ok
4 Mar 14 '19 eng>pol Delesse principle zasada Delesse'a pro closed ok
4 Mar 13 '19 eng>pol fractional area quantfication analiza ilościowa obszaru ułamkowego zajmowanego przez określony typ komórki pro closed ok
4 Feb 21 '19 eng>pol Th1 programming programowanie (układu odpornościowego) do odpowiedzi typu TH1 pro closed ok
4 Feb 8 '19 pol>eng osad aglutynacyjny agglutinate/agglutination clump pro closed ok
- Feb 8 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
3 Feb 8 '19 pol>eng przejaśnienie clear background pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last