Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 31 eng>pol Working at greater depth within the expected standard praca na wyższym poziomie w ramach oczekiwanego standardu pro open no
- Jul 30 pol>eng ludzie zabawy bon vivants pro closed ok
- Jul 29 eng>pol hedonic treadmill hedoniczna bieżnia pro open no
- Jul 19 pol>eng tablice średniego dalszego trwania życia period life tables pro closed ok
- Jul 19 pol>eng tablice średniego dalszego trwania życia average life expectancy tables pro closed ok
- Jul 8 eng>pol goldbricking ograniczanie wydajności do minimum pro open no
4 Jul 5 eng>pol physical care routines podstawowe zasady higieny osobistej dla dzieci pro closed ok
4 Jul 2 pol>eng oddział zewnętrzny satellite prison pro closed ok
4 Jun 30 eng>pol First-Order Factor Model model czynników(składników) pierwszego rzędu pro closed ok
- Jun 18 pol>eng odwołując się do that invokes//calls upon pro closed ok
4 Jun 18 pol>eng oddolny grassroots pro closed ok
- Jun 17 pol>eng pogodzić się make peace with the trauma of war pro closed no
4 Jun 17 pol>eng nie ominęła was also felt keenly pro closed ok
4 Jun 16 pol>eng kwerenda biblioteczna library study///investigation/study of library materials/sources pro closed ok
4 May 30 eng>pol supported with an electronic Higher Education Achievement Report poświadczone elektroniczną wersja Raportu Osiągnięć Szkolnictwa Wyższego (ang. HEAR) pro closed ok
4 May 18 rus>eng социальное проектирование в воспитании social design in education pro closed ok
4 May 15 eng>pol special honours z (specjalnym) wyróżnieniem pro closed ok
4 May 15 eng>pol Associate in Science for Transfer (AST degree) stopień przedlicencjata w naukach ścisłych dla przenoszących się studentów (ang. AST) pro closed ok
4 May 14 eng>pol national development service narodowy system zapewnienia jakości kształcenia pro closed ok
4 May 14 eng>pol stand-alone Units kursy niepowiązane/niepowiązane ze studiami kończącymi się otrzymaniem dyplomu pro closed ok
- Apr 13 eng>pol panic buying panika zakupów lub zakupowa pro open no
4 May 13 eng>pol National Group Awards dyplom uzyskania tytułu zawodowego (ang. GNA) pro closed ok
4 May 12 eng>pol Higher National Units kursy na dyplom technika (HNC) i na dyplom ukończenia studiów technicznych (HND) pro closed ok
- May 4 eng>pol feed (the Velvet Revolution) doprowadzić do/być bezpośrednią przyczyną wybuchu Aksamitnej Rewolucji pro closed ok
4 Apr 25 pol>eng setki do wielu tysięcy lat temu hundreds to many thousands years ago pro closed ok
4 Apr 15 eng>pol blended communication komunikacja kompleksowa//zharmonizowana/zintegrowana pro closed ok
- Mar 29 pol>eng historie life tales//real life tales//life experiences pro closed no
4 Mar 29 pol>eng nakazywać compel pro closed ok
- Mar 27 pol>eng samo się wydarzyło it happened by happenstance/chance/accident pro closed no
- Mar 27 pol>eng spod znaku inspired by Mickiewicz//in the footsteps of Mickiewicz pro closed no
- Mar 26 pol>eng w przystępny sposób using/writing in plain language, the author describes... pro closed no
- Mar 25 pol>eng zdjąć odium to remove from him the odium pro closed no
4 Mar 7 rus>eng пропорционально приводится normalized proportionately/brought proportionately pro closed ok
- Mar 1 eng>pol certifiable lunatic wariat na żółtych papierach pro open no
- Feb 23 pol>eng jednostki (RI, ZNRL, MM, R) parcels/lots/plots (RI, ZNRL, MM, R) pro closed no
4 Feb 23 pol>eng rolniczo użytkowane kompleksy rolne field complexes used for agricultural purposes pro closed ok
- Feb 23 pol>eng osobowość medialna firmy corporate media image pro closed no
3 Feb 23 pol>eng ekologicznie czynne zespoły zieleni niskiej ecologically active ensembles of low vegetation pro closed ok
4 Feb 18 pol>eng gospodarka niskoemisyjna na pograniczu low-emission economy in the border area pro closed ok
4 Feb 13 pol>eng ktora to łaska y fawor nadany, też same dla tych, ktorzy ich uczestnikami stali się the grace and favor thereof bestowed brings same benefits for those who became its members pro closed ok
4 Feb 13 pol>eng ale w szacunku i Kollacyi nie może sobie nic rezerwować but in the distribution and the collation may not reserve anything for himself pro closed ok
4 Feb 13 pol>eng Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przemysłu Spożywczego im. Bronisława Hagera w Zabrzu Bronisław Hager Basic Vocational School of Food Industry in Zabrze pro closed ok
4 Feb 12 pol>eng Przysięga ich w ręku takes the oath in his hands pro closed ok
4 Feb 12 pol>eng Niewolnik Skarbowy slaves/workforce owned by the state treasury pro closed ok
- Feb 9 pol>eng prace z serwisem agencyjnym jobs with a news service website pro closed no
- Feb 9 pol>eng przedsiębiorczość personalistyczna person-centered entrepreneurship pro closed no
4 Jan 18 eng>pol day 58 aint punk 58 dni jest nie do pogardzenia pro closed ok
- Jan 14 pol>eng osoba niepełnosprawna physically disabled/person with physical disability pro closed ok
- Jan 11 eng>pol anonymity threshold minimalna liczba uczestników ankiety dla zapewnienia ich anonimowości pro closed no
- Jan 11 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last