Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 5 rus>eng приложите смету attach a quote pro open no
- Aug 4 rus>eng совокупность которых which, in aggregate, (would...) pro open no
- Aug 3 rus>eng знаки гостеприимства hospitality services pro open no
- Aug 3 rus>eng материальные действия tangible actions pro open no
- Jul 31 eng>pol Qualified Business Income Deduction odliczenie z tytułu kwalifikowanego przychodu z działalności gospodarczej pro open no
4 Jul 31 eng>pol Seller's Assignment Cesja Sprzedającego pro closed ok
- Jul 29 eng>pol even as it becomes a Jewish husband to do zgodnie z praktyką żydowskich mężów pro closed no
- Jul 29 eng>pol purpose held out by... przeznaczenie przedstawione przez pro open no
- Jul 28 pol>eng ...udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej lub na swojej stronie internetowej make information available in the Public Information Bulletin on its individual unit page or website pro open no
4 Jul 27 eng>pol duly executed transfer należycie wykonany dokument przeniesienia (własności na kupująceg) pro closed ok
- Jul 26 eng>pol ready, able and willing to complete będąca gotowa, skora i zdolna do realizacji pro open no
- Jul 24 eng>pol squatter settlement scheme plan przesiedlenia dzikich lokatorów pro open no
- Jul 24 eng>pol no adverse claim on the Property brak roszczeń przeciwko nieruchomości pro closed no
4 Jul 23 eng>pol beacons znaki graniczne/graniczniki pro closed ok
- Jul 21 eng>pol efforts zadania/projekty pro closed no
- Jul 20 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Jul 20 pol>eng zwrócić tytuł wykonawczy return of the enforcement order with an appended writ of execution pro closed ok
4 Jul 20 pol>eng ...przy pierwszej czynności skierowanej do osoby... at the first instance of a processing activity concerning the data subject pro closed ok
4 Jul 12 pol>eng Zastrzeżenia Prawnie zobowiązujące a legally-binding condition pro closed ok
- Jul 12 pol>eng zastrzeżenie reservations pro closed no
- Jul 10 pol>eng zajmujący seizor/commandeerer pro open no
3 Jul 9 eng>pol by way of identification w celu identyfikacji pro closed ok
- Jul 6 rus>eng В портфеле ХХХ Group It has been affiliated with the XXX Group pro just_closed no
4 Jul 3 eng>pol voluntary bill of indictment akt oskarżenia w postępowaniu nadzwyczajnym (ang. voluntary bill of indictment) pro closed ok
- Jul 3 rus>eng Вам предъявляется копия... You are presented with a copy of ... pro closed no
4 Jul 2 eng>pol indicate uznany za uzasadniony zarzut pro closed ok
- Jun 29 pol>eng osoby z zewnątrz firmy persons unassociated (not associated) with the company//non-company employees pro closed no
- Jun 29 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed no
- Jun 28 pol>eng Status dopuszczenia do użytku towarów product use authorizations status pro open no
- Jun 25 rus>eng трансфертный контракт с правом выкупа transfer contract with buyback option pro closed no
- Jun 22 eng>pol phased hearing appointments naprzemienne terminy przesluchania pro open no
- Jun 21 eng>pol trusts (w tym kontekście) fundusz powierniczy pro open no
- Jun 21 eng>pol absolute vesting bezzwłocznie prawo do masy spadkowej pro open no
- Jun 21 eng>pol fail or determine otherwise nie osiągną zamierzonego celu lub są rozwiązane z innych tytułów pro open no
- Jun 21 eng>pol take through all degrees wszystkie stopnie pokrewieństwa mają otrzymać (udziały) pro open no
- Jun 21 eng>pol Answer hidden by answerer pro open no
- Jun 19 rus>eng Договор залога прав по договору аренды the pledge of contract rights under the lease agreement pro closed no
- Jun 14 pol>eng świadczenia i ciężary levies and burdens pro open no
- Jun 14 pol>eng Answer hidden by answerer pro open no
4 Jun 13 eng>pol a lesser vote or no vote głosowanie z mniejszą niż wymaganą liczbą udziałowców lub bez głosowania pro closed ok
- Jun 13 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jun 13 pol>eng świadczenia rzeczowe na rzecz obrony provision of tangible assets/property in the interest of national defense pro closed no
- Jun 11 eng>pol VOLUNTARY REDUNDANCY COMPROMISE AGREEMENT umowa o odprawie wskutek rozwiązania stosunku pracy pro closed no
4 Jun 5 eng>pol the Group emitent i jego Grupa Kapitałowa (Spółek Kapitałowych) pro closed ok
- Jun 5 pol>eng ciężko przeżywana decyzja an emotionally wrenching decision pro closed ok
4 Jun 4 pol>eng wezwanie do odbioru urządzeń call for acceptance of delivery of equipment/equipment delivery pro closed ok
- Jun 3 eng>pol conviction sheet zaświadczenie o niekaralności kandydata do pracy pro closed no
4 Jun 1 eng>pol reliance zaufanie pro closed ok
- Jun 1 eng>pol under trusteeship pod zarządem powierniczym pro closed ok
- May 31 eng>pol legal underwriting gwarancja zgodności z prawem pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last