Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 12 alb>eng trajner Trainer pro open no
4 Oct 13 '19 alb>eng postdiplomik Post graduate pro closed no
- Nov 21 '18 alb>eng këndim (in this context) reading pro just_closed no
- Oct 8 '18 alb>eng formim paraklinik preclinical dentistry pro closed no
4 Mar 19 '18 eng>alb DIND Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë pro closed no
4 Feb 1 '18 eng>alb makeup of the techer pool përbërja e grupit të mësuesve pro closed no
4 Feb 1 '18 eng>alb seamless communication technology teknologjitë e komunikimeve pa ndërprerje pro closed no
4 Nov 8 '16 alb>eng Të folurit bukur polite/proper speaking pro closed no
4 Dec 28 '14 alb>eng gjeografi krahinore Regional geography pro closed ok
4 Sep 28 '12 alb>eng shkathësi për jetë life skills pro closed no
- Sep 22 '11 alb>eng bazat e evidencës amë Basics of bookkeeping pro closed no
4 Sep 22 '11 alb>eng rregullimi shtetëror state regulation pro closed no
4 Sep 22 '11 alb>eng buro-juridike Legal bureau pro closed no
4 May 16 '11 alb>eng Mjekësi jetësor Living environment pro closed no
4 Feb 9 '11 alb>eng kurrikulë curricula pro closed no
4 Mar 31 '10 alb>eng gjimnazi i përzier High school pro closed no
- Mar 17 '10 alb>eng Sigurimi shoqëror demokratik Democratic Social Security pro closed no
4 Feb 25 '10 eng>alb context-reduced language Kufizimi i konteksit të gjuhës pro closed ok
4 Feb 11 '10 eng>alb numeracy Dituri bazë të matematikës pro closed ok
4 Nov 24 '09 alb>eng Teori dhe metoda për vendosje Methods and theories of decision making pro closed no
- Nov 24 '09 alb>eng financa e korporatave Corporate finance pro closed no
- Mar 11 '09 eng>alb child minder Kujdestar(e) e fëmijës pro closed ok
4 Jul 1 '08 eng>alb Mock trial Test i simuluar pro closed no
4 Oct 23 '07 alb>alb Vargjet p.m.v. dhe p.m.m. Infinitely small and infinitely big chains/sequences pro closed ok
- Oct 23 '07 alb>eng Teoremat e kalimit në limit. Central Limit Theorem pro closed no
- Jul 9 '07 alb>eng Kontabilitet kosto & drejtim Cost accounting & management pro closed ok
- Feb 27 '07 eng>alb coaching udheheqje/drejtim pro closed ok
Asked | Open questions | Answered