Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- May 30 '18 alb>eng kesh moduli cash from the register or till pro closed no
2 Nov 29 '16 alb>eng payment default risk rrezik i mospagimit të kësteve pro closed ok
- Jun 7 '16 alb>eng huazoj borrow and lend pro closed no
- May 6 '16 alb>eng vetëm (in this context) Stand-Alone pro closed no
4 Oct 12 '15 alb>eng ...fondin e ngurtësimit... Freezing Fund pro closed ok
4 Jul 13 '15 alb>eng Zëra item pro closed no
4 Nov 11 '13 alb>eng Politika e dis. të produk. Product distribution policy pro closed no
4 Nov 11 '13 alb>eng vendosja në biznes Decision-making in business pro closed ok
4 Oct 4 '12 eng>alb Business Intelligence Njouritë mbi biznesin pro closed ok
- Jul 10 '11 eng>alb participating loan Hua me pjesmarrje pro closed ok
- Jun 27 '11 alb>eng administrator chief executive officer/managing director/chief executive officer pro closed ok
4 Oct 15 '10 eng>alb leisure mjedise argëtimi pro closed no
4 Oct 13 '10 eng>alb retail anchor pikë shitjeje pro closed no
4 Oct 13 '10 eng>alb backer përkrahësi/mbështetësi/financuesi pro closed no
4 Oct 12 '10 eng>alb feasibility study Studim fizibiliteti pro closed ok
4 Oct 6 '10 alb>eng Bazat e transportit dhe bartjes transport and haulage pro closed no
- May 17 '10 eng>alb encumbrance pengesë pro open no
4 Apr 29 '10 eng>alb scarcity value vlera e rrallësisë (pamjaftueshmërisë) pro closed ok
4 Apr 22 '10 eng>alb break-even Pika (kritike) e rentabilitetit pro closed ok
- Mar 24 '10 eng>alb feasibility study Studim fizibiliteti pro open no
4 Jan 16 '10 alb>eng FDP Declaration and Payment Form pro closed ok
3 Jan 16 '10 alb>eng Provizione afatgjata Long-term provisions pro closed ok
4 Nov 24 '09 alb>eng Teori dhe metoda për vendosje Methods and theories of decision making pro closed no
- Nov 24 '09 alb>eng financa e korporatave Corporate finance pro closed no
- Aug 4 '09 eng>alb cash flow fluks i parasë/rrjedhje të hollash/lëvizja monetare pro closed no
4 Mar 11 '09 alb>alb Sektori i tretë Sektori i shërbimeve pro closed ok
4 Feb 27 '09 alb>eng registrable property Pronë e regjistrueshme pro closed ok
4 Feb 27 '09 alb>eng commission selling Shitje me komision pro closed no
4 Jan 8 '09 eng>alb umbrella organisation Organizatë ombrellë pro closed ok
4 Nov 1 '08 eng>alb Arms Length Management Organization (ALMO) Organizata e Menaxhimit të Banesave pro closed ok
4 Sep 9 '08 eng>alb Equity aksion/kapital/ekuitet pro closed no
4 Feb 27 '08 alb>eng sjellje organizative organisational behaviour pro closed ok
4 Nov 1 '07 ita>eng all'Iva VAT identification number pro closed ok
4 May 8 '07 alb>eng inkasim cash in pro closed ok
Asked | Open questions | Answered