Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 19 alb>eng prokuroria Prosecution (Service) pro closed ok
4 Mar 18 alb>eng vdekje e dyshimte suspicious death pro closed no
- Mar 4 eng>alb Balance of probabilities prova e probabiliteteve pro closed ok
NP Jul 25 '19 alb>eng rregullore e hartuar regulation drafted pro open no
- Jul 11 '19 alb>eng Regj. (Regjistri) Themeltar Master Register pro closed no
4 Jul 11 '19 alb>eng titull ekzekutiv executive title pro closed ok
- Mar 7 '19 alb>eng praktika shkresore (related) documents pro closed no
4 Jan 22 '19 alb>eng pajisja provision pro closed no
- Jan 19 '19 alb>eng besueshmëri highly confidential pro closed ok
4 Jan 18 '19 alb>eng jap mbrojtjen raise a defence pro closed no
4 Nov 8 '18 alb>eng Letër rreshtim (in this context) Arrest warrant pro closed no
4 Aug 8 '18 alb>eng Gëzimi i Qetë quiet enjoyment pro closed ok
3 Jan 24 '18 alb>eng strukturat pergjegjese Departments in charge/relevant authority etc. pro closed no
4 Oct 5 '17 alb>eng akoma ... prapa stand behind pro closed no
4 Jan 24 '17 alb>eng model sample pro closed ok
4 Jan 24 '17 alb>eng lënë në ruajtje left in possession pro closed no
4 Dec 7 '16 alb>eng ren. (abbreviation) Serial No. (Nr. rendor) pro closed ok
4 Aug 29 '16 alb>eng depozitoj në përmbarim sent/deliver [the authorisation] to the bailiffs pro closed no
- May 6 '16 alb>eng kuota contribution pro closed ok
4 May 1 '16 eng>alb Freedom of association E drejta (liria) e anëtarësimit pro closed no
4 May 1 '16 eng>alb Collective bargaining negocimi kolektiv pro closed no
4 Apr 28 '16 alb>eng letër porosi [Letter of] Notification pro closed no
4 Oct 27 '15 alb>eng Në kuptimin e këtij vendimi: within the meaning of this decision: pro closed no
4 May 15 '15 alb>eng provë e administruar admitted evidence pro closed no
4 May 15 '15 alb>eng gjykuar në themel to hear/judge a case on its merit pro closed no
- Feb 1 '15 alb>eng qetë dhe faktik peaceable and factual possession pro closed ok
4 Feb 1 '15 alb>eng posedues possessor pro closed ok
4 Jan 31 '15 eng>alb motive të dobëta weak motives pro closed ok
4 Jan 31 '15 alb>eng vrasje me paramendim premeditated murder/homicide pro closed ok
4 Dec 1 '14 alb>eng qëllim social Social purpose pro closed no
4 Nov 30 '14 alb>eng paragjykoj prejudiced pro closed no
- Nov 29 '14 alb>eng Për kompetencë To be considere or heard pro closed no
4 Jul 14 '14 alb>eng urdhëri menjëhershëm i mbrojtjes Emergency protection order pro closed no
4 Jun 16 '14 alb>eng provueshmëria proving power pro closed no
- May 13 '14 alb>eng letërporosi Letter of application/request pro closed no
4 Apr 16 '14 alb>eng tarifë vendore local taxes and fees pro closed ok
4 Apr 16 '14 eng>alb indictable offence shkelje e dënueshme me burg pro closed no
- Jul 28 '13 eng>alb Power of attorney Prokurë pro closed no
4 Jul 28 '13 eng>alb emancipated minor I mitur i emancipuar pro closed no
- Apr 17 '13 alb>eng procedurë jokontestimore uncontested procedure pro closed ok
4 Feb 1 '13 eng>alb Intermittent sentence dënim i ndërprerë pro closed no
2 Jan 15 '13 alb>eng prokat semi-finished pro closed no
4 Oct 13 '12 alb>eng mos livritni Don't move (see below) pro closed ok
4 Sep 13 '12 eng>alb victim impact statement deklarata e ndikimit mbi viktimën pro closed no
4 Aug 6 '12 eng>alb escape and being at large without excuse i arratisur dhe i larguar pa arsye pro closed no
- Aug 6 '12 eng>alb failure to comply with condition of undertaking or recognizance Nëse nuk zbatohen kushtet e ndërmarra ose të pranuara pro closed no
- Jul 4 '12 eng>alb position paper Dokumenti i qëndrimit pro closed no
4 Jun 11 '12 alb>alb A.M.E. Agjencia për Menaxhim Emergjent pro closed ok
4 Jun 6 '12 alb>eng objekti Subject/matter pro closed no
4 Apr 20 '12 alb>eng kallzim per ndjekje penale Indictment for prosecution pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next