Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Oct 16 '11 deu>pol Überw., Begünst. remitent pro closed no
4 May 17 '10 deu>pol herausrechnen odliczyć pro closed no
- May 11 '10 deu>pol Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermoegens amortyzacja finansowego majątku trwałego i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu pro closed ok
4 May 4 '10 deu>pol vorgelagerte Warenbewegung uprzednie przemieszczenie towarów pro closed no
- Apr 22 '10 deu>pol Rückstellung Substanz-Verpflichtung rezerwa - zobowiązanie na odtworzenie kapitału pro open no
4 Apr 22 '10 deu>pol buchungskreisübergreifende Zahlungsvorgänge płatnicze operacje grupowe pro closed ok
4 Feb 11 '10 deu>pol Erträge aus Kostenumlage an Dritte przychody z przeniesienia kosztów na podmioty trzecie pro closed ok
- Jun 29 '09 deu>pol Abwertungseffekt egalisieren skompensować skutki dewaluacji pro closed no
4 Mar 19 '09 deu>pol Mitspracherecht prawo głosu pro closed ok
4 Mar 9 '09 pol>deu odsetki zrealizowane vs. odsetki niezrealizowane abgewickelte / nicht abgewickelte Zinserträge pro closed no
4 Jun 21 '08 pol>deu rachunek bieżący wkładów oszczędnościowych Kontokorrentkonto pro closed ok
- Nov 1 '07 pol>deu akcje nieuprzywilejowane Aktien ohne Vorzugsrechte pro open no
4 Nov 24 '07 deu>pol zahlungswirksam / zahlungsUNwirksam mające/ niemające wpływu na saldo przepływów (płynności - cash flow) pro closed ok
4 Mar 20 '07 deu>pol werthaltige Forderungen wierzytelności dające się ściągnąć pro closed ok
4 Sep 14 '06 deu>pol Saldoforderung kwota salda stanowiąca należność pro closed ok
- Sep 4 '06 deu>pol Leasingschein specyfikacja leasingu pro closed no
- Oct 31 '04 deu>pol Lastschriftverfahren obciążanie konta pro closed ok
4 Sep 5 '06 deu>pol Bestelleintritt wstąpienie w stosunek zamówienia pro closed ok
4 Jun 15 '06 deu>pol Bearbeitungsstelle Ośrodek Zamiejscowy pro closed ok
4 May 15 '06 pol>deu fizyczne uznanie rachunku gutschreiben pro closed no
3 May 11 '06 pol>deu znajduje się w okresie wypowiedzenia o pracę im gekündigten Arbeitsverhältnis pro closed no
4 Apr 21 '06 pol>deu Wydzial Rozliczen, Ubezpieczen z Kancelaria Abt. für Abrechnugen u. Versicherungen gegenüber (der) Kanzlei pro closed no
- Mar 30 '06 deu>pol auf kreditorischer Basis geführtes Konto rachunek rozliczeniowy dla płatności wierzycieli pro closed ok
4 Mar 29 '06 pol>deu zasada memoriału periodengerechte Abgrenzung pro closed no
- Feb 21 '06 deu>pol Ergebnisverwendung dysponownie zyskiem pro closed ok
4 Jan 30 '06 deu>pol (Höchstsätze auf) Anlagenzugänge do przyjmowanych ¶rodków trwałych ~ pro closed no
- Jan 30 '06 deu>pol Ausweis-, Ansatz- und Bewertungsvorschriften prrepisy dotycz±ce prezentacji, ujęcia i wyceny pro closed ok
4 Jan 29 '06 deu>pol Ursprungserzeugnis produkt/towar pochodz±cy pro closed no
4 Jan 29 '06 deu>pol Dauerreisekostenvorschuß zaliczka na koszty podróży w czasie nieokreślonym pro closed ok
- Jan 28 '06 deu>pol VS Verkaufssumme pro just_closed no
4 Jan 28 '06 deu>pol regelmäßige Verjährung przedawnienie ustawowe pro closed ok
4 Jan 28 '06 deu>pol Vertretenmüssen obowi±zek ponoszenia odpowiedzialno¶ci pro closed ok
4 Jan 28 '06 deu>pol Beteiligungsabschreibungen amortyzacja/odpis udziałów stanowi±cych maj±tek trwały pro closed ok
- Jan 28 '06 deu>pol Nacherfüllung dodatkowe świadczenie (uzupełniające) z tytułu umowy pro closed ok
4 Jan 27 '06 deu>pol Diskontsatz-Überleitungs-Gesetz Ustawa przej¶ciowa o stopach dyskontowych pro closed ok
- Jan 25 '06 deu>pol Liefer - und Leistungspflichten obowi±zki z tytułu dostaw i usług pro closed ok
4 Jan 25 '06 deu>pol Ges. soz. Aufw. Gehalt koszty ustawowych ¶wiadczeń socjalanych (ujęte w wynagrodzeniu) pro closed ok
4 Jan 24 '06 deu>pol VL-Gehalt ¶wiadczenia przysparzaj±ce maj±tku ujęte w wynagrodzeniu pro closed ok
- Jan 24 '06 deu>pol Aufwendungen auf RHB und bezogene Waren koszty zakupów surowców, materiałów pomocniczych i zakładowych i nabytych towarów pro closed ok
4 Jan 23 '06 deu>pol Rückstellung kalk. Lohnabhängige Kosten rezerwa na kalkulacyjne koszty wynagrodzenia pracowników fizycznych pro closed ok
- Jan 23 '06 deu>pol Rückstellung kalk. Nichtleistungsgehält rezerwa na kalkulacyjne koszty pracy nie-akordowej pro closed no
3 Jan 11 '06 pol>deu sesja rozliczeniowa Clearing pro closed no
- Jan 11 '06 pol>deu nota odsetkowa Zinsgutschrift / ~lastschrift pro closed no
- Oct 17 '05 deu>pol Buchungskreis kod/oznaczenie jednostki bilansuj±cej pro closed no
4 Oct 17 '05 deu>pol Umlagenbuchung przeksięgowanie/rozksięgowanie kosztów pro closed no
4 Oct 16 '05 deu>pol Kurzbezeichnungs-Kostenanalyse analiza kosztów (okre¶lenie skrótowe) pro closed ok
4 Oct 8 '05 deu>pol Verbriefungspositionen pozycje sekurytyzowane pro closed no
4 Sep 21 '05 pol>deu Wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich frei von Belastungen zugunsten Dritter pro closed ok
- Sep 17 '05 deu>pol Plausibilitätskontrolle kontrola zasadno¶ci pro closed ok
- Sep 16 '05 deu>pol Kostenorientierung uzależnienie od kosztów pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search