Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 19 '08 deu>pol Generalvollmacht mit Vorsorgevollmacht pełnomocnitwo ogólne i medyczne pro open no
- Apr 7 '10 deu>pol Vorsorgevollmacht pełnomocnitwo medyczne pro closed no
- Dec 25 '08 deu>pol Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen Centralny Urząd ds. Dofinansowywania Ubezpieczeń Emerytalno-Rentowych pro open no
- Mar 26 '15 deu>pol Urkundsbeamte der Geschäftsstelle )Urzędniczka uprawniona do sporządzania dokumentów (w danej jednostce pro closed no
- Nov 15 '06 deu>pol Berufsgenossenschaft Branżowa Kasa Ubezpieczeń Społecznych pro closed no
4 Mar 8 '15 deu>pol Vorausvermächtnis zapis uprzywilejowany / zapis naddziałowy pro closed ok
- Feb 9 '15 deu>pol ohne Präjudiz bez prejudycjalności pro just_closed no
- Feb 12 '15 pol>deu Być w trakcie ustalania anhängig sein pro closed no
- Feb 3 '10 deu>pol altrechtlich służebności nieujawnione (w księdze wieczystej) pro closed no
- Mar 18 '07 deu>pol Erfüllungsgehilfe osoba, której powierzono wykonanie zobowiązana pro closed ok
- Aug 24 '08 deu>pol Amtsanwaltschaft Urząd Prokuratorski pro closed ok
- Jun 30 '09 deu>pol wegen besonders schweren Falls z powodu szczególnie ciężkiego wypadku kradzieży pro closed no
- Sep 7 '02 deu>pol Verwerungsnachweis und Verbleibsärklerung Zaświadczenie o demontażu pojazdu pro closed ok
- Jun 10 '02 deu>pol Justizangestellte als Urkundenbeamtin Sekretarz Sądu pro closed ok
- Nov 20 '03 deu>pol Abruf data pobrania danych z systemu (bazy danych) pro closed no
- Sep 19 '04 deu>pol Erzwingungshaft Areszt wydobywczy pro closed ok
- Feb 13 '05 pol>deu tekst jednolity konsolidierte Fassung pro closed ok
- Jun 2 '05 pol>deu samorz±dowe kolegium odwoławcze Kommunale Berufungskommission pro closed ok
- Apr 14 '04 deu>pol gesetzliche Vorgaben wymogi ustawowe pro closed ok
- Apr 3 '12 deu>pol selbstschuldnerische Bürgschaft poręczenia współdłużnika solidarnego pro closed no
- Feb 27 '10 deu>pol an Eides Statt (zaręczenie) z mocą przysięgi pro closed no
- Oct 18 '11 pol>deu druk sejmowy nr ... Sejm-Drucksache Nr. pro closed ok
4 Oct 18 '11 deu>pol Strafverfügung zarządzenie karne pro closed no
- Apr 10 '02 deu>pol Regierungspräsidium Prezydium Rejencji pro closed ok
4 Jun 29 '11 deu>pol G (GRENZKATASTER ?) kataster granic prawnie ustalonych pro closed ok
4 Jul 6 '11 pol>deu wyodrębnienie z księgi wieczystej Abschreibung im Grundbuch pro closed ok
- Apr 8 '11 deu>pol Tatortgruppe Zespół Oględzinowy pro closed no
- Nov 27 '10 deu>pol Berichtstermin posiedzenie sprawozdawcze pro open no
- Dec 5 '08 pol>deu środek zapobiegawczy sichernde Maßnahme pro closed ok
4 Jun 9 '10 pol>deu podgląd dokumentu ZWA Zollwertanmeldung pro closed no
4 Apr 18 '10 deu>pol Mangelfallberechnung naliczanie alimentów częściowych pro closed no
- Mar 31 '10 pol>deu jak na wstępie Wie eingangs (bereits) dargestellt/beschrieben/erwähnt (usw.)wurde pro just_closed no
4 Mar 31 '10 deu>pol Allgemeine Vertretungsregelung ogólne zasady reprezentacji pro closed ok
4 Mar 26 '10 pol>deu mechanoskopia forensische Werkzeugspuren-Identifizierung pro closed ok
4 Feb 18 '10 pol>deu Dz.odp. (dziennik odpisów) xxxx/xx Tagebuch für Grundbuchsachen pro closed ok
- Jan 26 '10 deu>pol zur Last fallen z własnej winy pro closed no
4 Jan 12 '10 pol>deu ... czyni żądanie pozwu zasadnym. Damit ist das Klagebegehren gerechtfertigt/begründet. pro closed no
4 Oct 7 '09 pol>deu majątkowe prawo autorskie vermögensrechtliche Urheberrechte pro closed ok
4 Oct 6 '09 deu>pol aus jedem Berufungsgrunde bez względu na tytuł powołanie mnie/spadkobiercy do spadku pro closed ok
4 Sep 4 '09 deu>pol Anerkennung einer Rechtspflicht uznanie/uznawanie obowiązku prawnego pro closed ok
- Aug 31 '09 pol>deu dobrowolne poddanie się odpowiedzialności freiwillige Unterwerfung (des Täters, Verdächtigen etc.) unter eine Strafe pro closed ok
- Aug 23 '09 pol>deu rekrutacja stała Rekrutierung und Einstellung von Mitarbeitern pro closed no
4 Aug 17 '09 deu>pol Die Gerichtskosten werden ... liquidiert, allfällige Parteikosten wettgeschlagen Koszty sądowe zostaną pokryte zgodnie z pkt. 5_ewnentualne koszty stron zostają wzajemnie zniesione pro closed ok
- Aug 22 '09 pol>deu ujawniony pokrzywdzony ermittelter Geschädigte pro closed ok
4 Jul 30 '09 deu>pol St - Akte akta podstawowe pro closed ok
NP Jul 30 '09 deu>pol Deichabgabe, Deichgebühr podatki / opłaty na utrzymanie wałów pro closed ok
4 Jul 20 '09 deu>pol Unterkunde sub-klient pro closed ok
4 Jul 20 '09 deu>pol deklarationspflichtige Zusatzstoffe substancje dodatkowe podlegające obowiązkowi zgłoszenia pro closed ok
4 Jul 13 '09 pol>deu odmowa wydalenia z terytorium .. Verweigerung der Abschiebung/Ausweisung aus dem Hoheitsgebiet der Republik Polen pro closed ok
4 Jul 8 '09 pol>deu wyłożenie öffentliche Auslegung zur Einsichtnahme pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last