Translation glossary: Philosophy

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 92
Next »
 
Active reasonعقل فعال 
English to Persian (Farsi)
Actus purus (Latin)فعل محض، فعلیت محض 
English to Persian (Farsi)
Agnosticismفلسفۀ لاادریۀ، فلسفۀ ناآگاهی (درباره علت اولی) 
English to Persian (Farsi)
Amor fatiعشق به سرنوشت (سخن نیچه)، رضا (در عرفان)، قبول سرنوشت 
English to Persian (Farsi)
Anthropomorphismتشبیه (در علم کلام)، تشیبه انسان به خدا 
English to Persian (Farsi)
Apatheiaبی اعتنایی و بیعلاقگی به دنیا 
English to Persian (Farsi)
Apollonianحالت متین و آرام آپولون (در برابر صفات و کیفیات هیجان آمیز و شورانگیز دیوتوسیوس، در فلسفۀ نیچه) 
English to Persian (Farsi)
Ataraxiaآسودگی خیال (در فلسفۀ اپیکور)؛ آرامش روح 
English to Persian (Farsi)
Attribute]در فلسفۀ مدرَسی[ صفات خداوندی؛ ]در فلسفۀ دکارت و اسپینوزا[ صفات ذاتی (ماده و فکر از جلوات ذات یا substance هستند) 
English to Persian (Farsi)
á prioriاستدلال از علت به معلول ؛امور فطری و اوّلی و ماقبل تجربی، برهانی لمّی؛ اولی، مستقل از تجربه 
English to Persian (Farsi)
élan vitalپویش حیاتی (هـ .برگسون) 
English to Persian (Farsi)
ṁaximاصل کلی، مقدمۀ کبری در قیاس 
English to Persian (Farsi)
“ nil admirari”(( جای شگفتی نیست، نباید از چیزی در شگفت شد.)) ] سخن هوراس[ 
English to Persian (Farsi)
Behaviorismرفتار بنیادی (در روانشناسی)، نفی درون بینی و شعور باطنی 
English to Persian (Farsi)
Calvinismکالونیسم، به نام ژان کالون، متأله پروتستان فرانسوی ]عقاید فرقهای از مسیحیان و پروتستان که معتقد به جبر و سرنوشت و عنایت ازلی هستند.[ 
English to Persian (Farsi)
Categorical imperativeامر مطلق غیر مشروط (در فلسفۀ اخلاقی کانت) 
English to Persian (Farsi)
Categoriesمقولات 
English to Persian (Farsi)
Completeتمام 
English to Persian (Farsi)
Conatus sese perservandiسوق درونی به حفظ ذات (اصطلاح اسپینوزا) 
English to Persian (Farsi)
Cosmic imaginationتخیلات گیهان شناختی 
English to Persian (Farsi)
Democracyحکومت عامه، توده سالاری 
English to Persian (Farsi)
Determinismجبر علّی 
English to Persian (Farsi)
Dilemmaبن بست عقلی، مقیاس ذوالحدین 
English to Persian (Farsi)
Endغایت 
English to Persian (Farsi)
Enlightenmentعصر روشنگری ]در اروپا[ 
English to Persian (Farsi)
Entelechyکمال اول (در اصطلاح ارسطو) ]امر درونی و باطنی اشیأ که مایۀ گسترش آنها میگردد.[ 
English to Persian (Farsi)
Epicureanکسی که لذت را خیر اعلی و سعادت نهایی می‌داند. 
English to Persian (Farsi)
Epicureanism]فلسفۀ [اپیکوری 
English to Persian (Farsi)
Epiphenomenonاثر تبعی 
English to Persian (Farsi)
Epistemologyشناسایی نگری 
English to Persian (Farsi)
Eternumابدی ]از صفات باری تعالی[ 
English to Persian (Farsi)
Evolution (and) dissolutionقانون تحول و انحلال (نزد اسپنسر) 
English to Persian (Farsi)
Final causeعلت غائی 
English to Persian (Farsi)
Formشکل، صورت 
English to Persian (Farsi)
Formallyصوری( در فلسفۀ اسپینوزا در مقابل عینی = objective) 
English to Persian (Farsi)
Freedom of the willاختیار 
English to Persian (Farsi)
Heathenism hedonismبت پرستی لذت پرستی، اعتقاد به اینکه لذت محرک و انگیزۀ ارادۀ انسان است. 
English to Persian (Farsi)
Hevristicآنچه در جست و جوی حقیقت به کار رود ]نظیر کشف در مباحث اصول فقه[ 
English to Persian (Farsi)
Immortality of the soulبقای روح 
English to Persian (Farsi)
Infiniteنامتناهی (از صفات باری تعالی) 
English to Persian (Farsi)
Intelligentمدرک (از صفات باری تعالی) 
English to Persian (Farsi)
Laws of associationقوانین تداعی معانی 
English to Persian (Farsi)
Matterهیولی (در اصطلاح ارسطو) 
English to Persian (Farsi)
Meanسبب، واسطه 
English to Persian (Farsi)
Metaphysicsعلم مابعدالطبیعه 
English to Persian (Farsi)
Meteorologyعلم کائنات جوّ (هواشناسی) ]در کتب ارسطو[ 
English to Persian (Farsi)
Modeدر فلسفۀ اسپینوزا: معانی و صفات ظاهری ذات، در برابر صفات ذاتی 
English to Persian (Farsi)
Motiveمحرک، سبب، داعی، انگیزه 
English to Persian (Farsi)
Multiplication of effects(قانون) تکثر معلولات 
English to Persian (Farsi)
Natural selectionانتخاب طبیعی 
English to Persian (Farsi)
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search