Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Jun 13 '18 nor>eng fastis pro closed 1 ok
May 31 '18 sve>eng anställningskontering pro closed 1 ok
May 7 '18 sve>eng blipp pro closed 2 ok
Apr 30 '18 sve>eng åkerier pro closed 3 ok
Apr 17 '18 sve>eng ventilera pro closed 4 ok
Mar 11 '18 sve>eng kollektivavtalade försäkringar pro closed 1 ok
Feb 22 '18 sve>eng filen easy closed 1 no
Feb 21 '18 sve>eng statliga värdegrunden pro closed 2 ok
Feb 8 '18 sve>eng forskarutbildade pro closed 3 ok
Jan 29 '18 sve>eng personkännedom pro closed 1 ok
Jan 16 '18 sve>eng Hamnfyran pro closed 2 ok
Jan 4 '18 sve>eng verksamhetsförlagt pro closed 3 ok
Jan 3 '18 sve>eng baskurser pro closed 2 ok
Dec 19 '17 sve>eng slåtterbruk pro closed 1 ok
Dec 13 '17 sve>eng handnära avstånd pro closed 5 ok
Dec 11 '17 sve>eng insatspunkter pro closed 1 ok
Dec 6 '17 dan>eng samhandel pro closed 1 ok
Dec 5 '17 dan>eng pejling pro closed 2 ok
Nov 19 '17 sve>eng fastighetsbildning pro closed 3 ok
Nov 15 '17 sve>eng ströpplade pro closed 1 ok
Nov 14 '17 sve>eng trippgrop pro closed 1 ok
Nov 6 '17 sve>eng norskskogsfinska pro closed 1 ok
Sep 3 '17 sve>eng luffer pro closed 2 ok
Jul 6 '17 sve>eng inneboende pro closed 4 ok
Jun 27 '17 sve>eng advokatbyråer and juristfirmor pro open 2 no
Jun 15 '17 nor>eng oppfriskningsbegjæring pro closed 1 ok
Jun 12 '17 sve>eng krympa kostymen pro closed 2 no
Jun 12 '17 eng>eng a fringe on the buttoning part of a coat pro closed 3 ok
Jun 5 '17 nor>eng byttehandelen pro closed 4 ok
May 24 '17 sve>eng objektägare pro closed 1 ok
May 21 '17 sve>eng varv easy closed 2 ok
May 7 '17 nor>eng velferdsteknologi pro closed 2 ok
May 5 '17 sve>eng jäslocket pro closed 1 ok
Apr 25 '17 dan>eng på gulvet pro closed 3 ok
Apr 12 '17 eng>eng rusty and dirty pro just_closed 2 no
Jan 30 '17 nor>eng merkantil medarbeider pro closed 1 ok
Jan 10 '17 dan>eng skattekvittance pro closed 1 ok
Jan 9 '17 dan>eng børstave pro closed 1 ok
Nov 7 '16 sve>eng slingning pro closed 3 ok
Nov 3 '16 nor>eng kvalifikasjonsgrunnlag pro closed 2 ok
Oct 4 '16 sve>eng processmediesystem pro closed 1 ok
Sep 26 '16 sve>eng styckningslotten pro closed 2 ok
Sep 12 '16 sve>eng bäcken i dagen pro closed 2 ok
Sep 1 '16 sve>eng word order pro closed 2 no
Aug 23 '16 sve>eng ​Livssamverkan Sverige pro closed 1 ok
Jul 26 '16 sve>eng mektätning pro closed 1 ok
Jul 8 '16 sve>eng barfläckarna pro closed 1 ok
Jun 30 '16 nor>eng pall pro closed 1 ok
Jun 28 '16 sve>eng allfartsvägar pro closed 3 ok
Jun 23 '16 sve>eng fritext pro closed 1 ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last