Member since Dec '08

Working languages:
Dutch to English
English to Dutch
German to Dutch
Dutch to German

Charline Helsmoortel
Certified & sworn translator EN-DE-NL

Ostend, West-Vlaanderen, Belgium
Local time: 04:18 CEST (GMT+2)

Native in: Dutch Native in Dutch
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
46 positive reviews
(1 unidentified)

3 ratings (5.00 avg. rating)

 Your feedback

Sample translations

Dutch to English: Paracetamol/codeine phosphate
General field: Medical
Detailed field: Medical: Pharmaceuticals
Source text - Dutch
4.3 Contra-indicaties

- Overgevoeligheid voor eprosartan, sulfonamide-afgeleiden (zoals hydrochloorthiazide) of
voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen;
- Tweede en derde trimester van de zwangerschap (zie rubrieken 4.4 en 4.6);
- Ernstig verminderde leverfunctie;
- Cholestase en galwegobstructies;
- Ernstig verminderde nierfunctie (creatinineklaring ≤ 30 ml/min.);
- Hemodynamisch significante bilaterale renovasculaire aandoening of ernstige stenose van
een solitair functionerende nier;
- Therapieresistente hypokaliëmie of hypercalciëmie;
- Refractaire hyponatriëmie;
- Symptomatische hyperurikemie/jicht

4.4 Speciale waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Overgevoeligheidsreacties voor hydrochloorthiazide zijn waarschijnlijker bij patiënten met een
voorgeschiedenis van allergieën waaronder overgevoeligheid voor sulfonamide-afgeleiden.

Patiënten met een risico op een verminderde nierfunctie
Sommige patiënten bij wie de nierfunctie afhankelijk is van de aanhoudende inherente activiteit van
het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (bijv. patiënten met ernstige hartinsufficiëntie [NYHA –
classificatie: klasse IV], bilaterale nierarteriestenose of nierarteriestenose van een solitaire nier)
lopen tijdens de behandeling met een angiotensine-converting enzyme (ACE)-remmer risico op het
ontwikkelen van oligurie en/of progressieve azotemie en in zeldzame gevallen acuut nierfalen. De
kans op het verkrijgen van deze verschijnselen is groter bij patiënten die gelijktijdig met een
diureticum worden behandeld. Bij deze patiënten die hier gevoelig voor zijn, is onvoldoende
therapeutische ervaring met angiotensine-II-receptorblokkers, zoals eprosartan, om te bepalen of
er een vergelijkbaar risico is op het compromitteren van de nierfunctie. De nierfunctie moet bij
deze patiënten nauwkeurig gecontroleerd worden, omdat er een verhoogd risico is op ernstige
hypotensie en nierinsufficiëntie.
Translation - English
4.3 Contraindications

- Known hypersensitivity to eprosartan, sulphonamide-derived substances (as hydrochlorothiazide) or to any of the excipients listed in section 6.1);
- Second and third trimesters of pregnancy (see sections 4.4 and 4.6);
- Severe hepatic impairment;
- Cholestasis and biliary obstructive disorders;
- Severe renal impairment (creatinine clearance < 30 ml/min);
- Haemodynamically significant bilateral renovascular disease or severe stenosis of a solitary functioning kidney;
- Therapy resistant hypokalaemia or hypercalcaemia;
- Refractory hyponatraemia;
- Symptomatic hyperuricaemia/gout.

4.4 Special warnings and precautions for use
Hypersensitivity reactions to hydrochlorothiazide are more likely in patients with a history of allergies including hypersensitivity to sulphonamide-derived substances.
Patients at risk of renal impairment
Some patients whose renal function is dependent on the continued inherent activity of the renin-angiotensin-aldosterone system (e.g., patients with severe cardiac insufficiency [NYHA-classification: class IV], bilateral renal artery stenosis, or renal artery stenosis of a solitary kidney), have risks of developing oliguria and/or progressive azotaemia and rarely acute renal failure during therapy with an angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor. These events are more likely to occur in patients treated concomitantly with a diuretic. Angiotensin II receptor blockers such as eprosartan have not had adequate therapeutic experience to determine if there is a similar risk of developing renal function compromise in these susceptible patients. Renal function should be monitored closely, because there is an increased risk for severe hypotension and renal insufficiency in these patients.
English to Dutch: Exmo Frukt medicated chewing-gum
General field: Medical
Detailed field: Medical: Pharmaceuticals
Source text - English
Pregnancy and breast-feeding
If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

It is very important to stop smoking during pregnancy as it may result in poor growth of your baby. It can also lead to premature births or stillbirths. Ideally you should try to give up smoking without the use of medicines containing nicotine. If you cannot do this, Exmo Frukt should only be used after consulting the healthcare professional who is managing your pregnancy, your family doctor, or a doctor at a centre that specialises in helping people quit smoking.

Exmo Frukt should be avoided during breast-feeding as nicotine passes into breast milk and may affect your child. If your doctor has recommended you use Exmo Frukt during breast-feeding the chewing-gum should be taken just after breast-feeding and not during or before breast-feeding.

Driving and using machines
There are no known risks associated with driving or using machinery when using Exmo Frukt.

Exmo Frukt contains butylated hydroxytoluene. Butylated hydroxytoluene may cause local skin reactions (e.g. contact dermatitis) and local irritation to the mucous membranes in the mouth.

Exmo Frukt contains maltitol and sorbitol. If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking Exmo Frukt.
Translation - Dutch
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het is zeer belangrijk dat u stopt met roken tijdens de zwangerschap, omdat roken de groei van uw baby kan vertragen. Roken kan ook leiden tot vroeggeboorte en zelfs doodgeboorte. Het verdient de voorkeur dat u probeert om te stoppen met roken zonder gebruik te maken van geneesmiddelen die nicotine bevatten. Als u daarin niet slaagt, kan Exmo Frukt als hulpmiddel worden gebruikt, na overleg met de zorgverlener die uw zwangerschap begeleidt, uw huisarts, of een arts verbonden aan een centrum dat gespecialiseerd is in het helpen van mensen die willen stoppen met roken.

Net als roken, dient Exmo Frukt te worden vermeden tijdens de borstvoedingsperiode aangezien nicotine in de moedermelk terechtkomt. Als uw arts u aanbevolen heeft om dit geneesmiddel te gebruiken, dient de kauwgom net na de borstvoeding te worden gebruikt en in geen geval in de loop van twee uur voordat u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen aanwijzingen dat Exmo Frukt de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen beïnvloedt.

Exmo Frukt bevat gebutyleerd hydroxytolueen. Gebutyleerd hydroxytolueen kan lokale huidirritaties (bijvoorbeeld contacteczeem) en lokale irritatie van de mondslijmvliezen veroorzaken.

Exmo Frukt bevat maltitol en sorbitol. Indien uw arts u gemeld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, dient u uw arts te contacteren voordat u Exmo Frukt gebruikt.
English to Dutch: SPC Oxycodone
General field: Medical
Detailed field: Medical: Pharmaceuticals
Source text - English
4.2 Posology and method of administration

Posology

The dosage depends on the intensity of pain and the patient’s individual susceptibility to the treatment. The following general dose recommendations apply:

Adults and adolescents over 12 years of age

Dose initiation
In general, the initial dose for opioid naïve patients is 5 mg oxycodone hydrochloride given at intervals of 6 hours. Patients already receiving opioids may start treatment with higher doses taking into account their experience with former opioid therapies.

Patients receiving oral morphine before oxycodone therapy should have their daily dose based on the following ratio: 10 mg of oral oxycodone is equivalent to 20 mg of oral morphine. It should be noted that this is a guide to the dose of oxycodone hydrochloride capsules required. Inter patient variability requires that each patient is carefully titrated to the appropriate dose.

Dose adjustment
Increasing severity of pain will require an increased dose of /.../. The dose should be carefully titrated, as frequently as once a day if necessary, to achieve pain relief. In doing so, the dosing interval may be reduced to 4 hours. The correct dose for any individual patient is that which controls the pain and is well tolerated throughout the dosing period.
Translation - Dutch
4.2 Dosering en wijze van toediening

Dosering

De dosering dient te worden aangepast aan de intensiteit van de pijn en de individuele gevoeligheid van de patiënt voor de behandeling. De volgende algemene dosisaanbevelingen zijn van toepassing:

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar

Aanvangdosis
De normale aanvangsdosis voor patiënten die nooit eerder opioïden hebben gebruikt, bedraagt 5 mg oxycodonhydrochloride met tussenpozen van 6 uur. Patiënten die al eerder opioïden hebben gebruikt, kunnen op basis van eerdere ervaring met opioïdebehandelingen beginnen met een hogere dosis.

Bij patiënten die reeds orale morfine toegediend kregen alvorens werd gestart met de oxycodonbehandeling, moet de dagelijkse dosering berusten op de volgende verhouding: 10 mg orale oxycodon is gelijk aan 20 mg orale morfine. Het dient te worden opgemerkt dat dit slechts een richtlijn is voor de vereiste dosis oxycodonhydrochloride capsules. De onderlinge verschillen tussen patiënten maken het noodzakelijk de dosering voor elke afzonderlijke patiënt zorgvuldig in te stellen.

Dosisaanpassing
Als de pijn heviger wordt, kan een hogere dosering van /.../ noodzakelijk zijn. Hiervoor moet de dosering zorgvuldig, indien nodig zelfs eenmaal per dag, worden ingesteld totdat het pijnstillende effect bereikt is. Hierbij kunnen de tussenpozen herleid worden tot 4 uur. De juiste dosering voor een individuele patiënt is die dosering die de pijn onderdrukt en goed wordt verdragen tijdens het gebruik.

More translators and interpreters: Dutch to English - English to Dutch - German to Dutch   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search