Working languages:
English to Dutch
German to Dutch

Percy Balemans
Transcreation & Creative Translations

Netherlands
Local time: 10:56 CEST (GMT+2)

Native in: Dutch 

Sample translations

This entry won a contest English to Dutch: 7th ProZ.com Translation Contest - Entry #5420
Source text - English
Winters used to be cold in England. We, my parents especially, spent them watching the wrestling. The wrestling they watched on their black-and-white television sets on Saturday afternoons represented a brief intrusion of life and colour in their otherwise monochrome lives. Their work overalls were faded, the sofa cover—unchanged for years—was faded, their memories of the people they had been before coming to England were fading too. My parents, their whole generation, treadmilled away the best years of their lives toiling in factories for shoddy paypackets. A life of drudgery, of deformed spines, of chronic arthritis, of severed hands. They bit their lips and put up with the pain. They had no option but to. In their minds they tried to switch off—to ignore the slights of co-workers, not to bridle against the glib cackling of foremen, and, in the case of Indian women, not to fret when they were slapped about by their husbands. Put up with the pain, they told themselves, deal with the pain—the shooting pains up the arms, the corroded hip joints, the back seizures from leaning over sewing machines for too many years, the callused knuckles from handwashing clothes, the rheumy knees from scrubbing the kitchen floor with their husbands' used underpants.

When my parents sat down to watch the wrestling on Saturday afternoons, milky cardamon tea in hand, they wanted to be enter­tained, they wanted a laugh. But they also wanted the good guy, just for once, to triumph over the bad guy. They wanted the swaggering, braying bully to get his come-uppance. They prayed for the nice guy, lying there on the canvas, trapped in a double-finger interlock or clutching his kidneys in agony, not to submit. If only he could hold out just a bit longer, bear the pain, last the course. If only he did these things, chances were, wrestling being what it was, that he would triumph. It was only a qualified victory, however. You'd see the winner, exhausted, barely able to wave to the crowd. The triumph was mainly one of survival.
Translation - Dutch
Vroeger waren de winters koud in Engeland. Wij, en dan vooral mijn ouders, keken dan naar worstelen. De worstelwedstrijden waar ze op zaterdagmiddag op hun zwart-wittelevisie naar keken vormden een korte onderbreking vol levendigheid en kleur in een leven dat zich verder in zwart-wit afspeelde. Hun werkkleding was verschoten, het kleed op de bank—al jaren hetzelfde—was verschoten, hun herinneringen aan wie ze waren voordat ze naar Engeland kwamen begonnen ook te vervagen. Mijn ouders, hun hele generatie, brachten de beste jaren van hun leven door met geestdodend werk in een fabriek voor een schamel salaris. Een leven dat bestond uit eentonig werk, rugklachten, chronische artritis, afgehakte handen. Ze beten op hun tanden en verbeten de pijn. Ze hadden geen keus. In gedachten probeerden ze het allemaal uit te schakelen—om de minachting van collega's te negeren, om niet te reageren op het vlotte geklets van de ploegbazen en, in het geval van Indiase vrouwen, om niet te klagen als ze door hun man werden geslagen. Verbijt de pijn, prentten ze zichzelf in, leer ermee leven—de pijnscheuten in de armen, de versleten heupgewrichten, de aanvallen van rugpijn doordat ze veel te veel jaren over naaimachines gebogen hadden gezeten, de eeltknobbels van de handwas, de slechte knieën van al die keren dat ze de keukenvloer hadden geschrobd met een oude onderbroek van hun man.

Als mijn ouders op zaterdagmiddag de televisie aanzetten voor het worstelen, met een kop kardemomthee met melk in de hand, dan verwachtten ze amusement, ze wilden lachen. Maar ze wilden ook dat de goeden het voor de verandering eens van de slechteriken wonnen. Ze wilden dat de arrogante bullebak met zijn grote mond zijn verdiende loon kreeg. Ze baden dat die aardige kerel die daar op het canvas lag, met twee vingers klem gezet of creperend van de pijn naar zijn nieren grijpend, het niet opgaf. Als hij het nou nog net wat langer kon volhouden, de pijn kon verdragen, het einde van de ronde kon halen. Als dat hem zou lukken, dan kon hij winnen, want zo ging dat bij worstelen. Maar het was maar een schamele overwinning. Daar stond de winnaar, uitgeput, nauwelijks in staat om naar het publiek te zwaaien. De overwinning was voornamelijk een kwestie van overleven.
 English to Dutch: 6th ProZ.com Translation Contest - Entry #4118
Source text - English
Eroticism has this in common with an addictive drug: that there is a coercive element to its pleasure with which part of us is in complicity, and part not. Thus ever since time began men have been trying to enjoy eroticism without being destroyed by it. Societies, religions can be defined in the way they deal with this conundrum. Polygamy, monogamy with repression, monogamy with affairs, monogamy with prostitutes, serial monogamy. Not to mention individual solutions of great ingenuity, or desperation: Victor Hugo with the door knocked through the wall of his office, to let in a girl each afternoon. Auden's flair for finding call-boys in every town. Picasso who simply refused when wife and mistress demanded he choose between them. Then there is always the hair-shirt of course. But perhaps the thing to remember when you wake up with a life full of fresh paint and tortuous complications is that eroticism wasn't invented for you, nor merely for the survival of the species perhaps, but for a divinity's entertainment. Nothing generates so many opportunities for titillation and schadenfreude as eroticism. Which is why it lies at the centre of so much narrative. How the gods thronged the balconies of heaven to see the consequences of Helen's betrayal! And your friends are watching too. Your antics have put the shine on many a late-night conversation.

On the borders between mythology and history, that wily survivor Odysseus was the first who learnt to trick the gods. And perhaps his smartest trick of all was that of lashing himself to the mast before the Sirens came in earshot. There are those of course who are happy to stand at the railings, even scan the horizon. Otherwise, choose your mast, find the ropes that suit you: sport, workaholism, celibacy with prayerbook and bell... But the kindest and toughest ropes of all are probably to be found in some suburban semi-detached with rowdy children and a woman who never allows the dust to settle for too long.


Translation - Dutch
Erotiek en verslavende drugs hebben één ding gemeen: het genot heeft iets compulsiefs en daar zijn we deels zelf medeplichtig aan. Sinds mensenheugenis hebben mannen dan ook geprobeerd om van erotiek te genieten zonder erdoor te worden geruïneerd. De ware aard van een maatschappij of een godsdienst kun je aflezen aan de manier waarop ze met dit dilemma omgaan. Polygamie, monogamie met onderdrukking, monogamie met overspel, monogamie met prostitutie, seriële monogamie. En laten we de vindingrijke of wanhopige individuele oplossingen niet vergeten: Victor Hugo die een deur in de muur van zijn werkkamer liet maken om elke middag een meisje binnen te laten. Of Auden die in elke stad callboys wist te vinden. Of Picasso die gewoon weigerde toen zijn vrouw en zijn minnares van hem eisten dat hij voor één van hen koos. En dan is er natuurlijk altijd nog het boetekleed. Maar misschien moet je, als je ontwaakt in een fris nieuw leven vol bedrieglijke verwikkelingen, gewoon in gedachten houden dat erotiek helemaal niet voor jou is uitgevonden, en misschien ook niet alleen maar om de soort in stand te houden, maar als amusement voor de goden. Niets creëert zo veel mogelijkheden voor opwinding en leedvermaak als erotiek. Daarom is het ook het centrale thema van zo veel verhalen. De goden stonden te dringen op het balkon van de hemel om te zien wat er zou gebeuren na het verraad van Helena! En jouw vrienden houden jou ook in de gaten. Jouw capriolen hebben menig gesprek op de late avond een pikant tintje gegeven.

De sluwe, onoverwinnelijke Odysseus was de eerste die, op de grens tussen mythologie en geschiedenis, doorhad hoe hij de goden kon beduvelen. Zijn slimste truc was misschien wel om zichzelf aan de mast te laten vastbinden voordat hij de Sirenen kon horen. Je hebt natuurlijk ook mensen die net zo lief aan de reling gaan staan of zelfs naar de horizon uitkijken. Maar anders moet je de mast en ketens kiezen die bij je passen: sport, een baan van tachtig uur per week, een monnikenbestaan met alle bijbehorende rituelen… Maar de meest rekbare en tegelijk meest dwingende ketens vind je waarschijnlijk ergens in een doorzonwoning in een Vinex-wijk, met luidruchtige kinderen en een vrouw die je nooit eens met rust laat.

Uit: "Eros", een essay van Tim Parks
This entry won a contest German to Dutch: 1st Annual ProZ.com Translation Contest - Entry #6845
Source text - German
Der Höhepunkt aber ist das eigentliche Hauptrennen, das zum heimlichen Ruhm der Khampa-Krieger und zur Ehre des Klosters Ganden Tubchen Chokhorling geritten wird. Am Morgen versammeln sich über einhundert Reiter vor den Mauern der Abtei. Die langen Haare sind mit roter Wolle um den Kopf geflochten. Manche von ihnen provozieren die chinesischen Autoritäten, indem sie trotz Verbots gut sichtbar das Bild des XIV. Dalai Lama bei sich tragen und mit ihren nervösen Pferden hautnah an den Ordnungshütern vorbeitänzeln. Den Lama Tense Taji, der in ihrer Mitte reitet, umkreisen sie wie ein Bienenschwarm seine Königin, so als gelte es, ihn vor Anfeindungen zu beschützen.

Erst auf sein Signal hin beginnt das Rennen. Drei Kilometer weit fordern sie von ihren Pferden höchste Leistung. Es kommt zu Massenstürzen. Die, die sich Sattel an Sattel in die vordere Reihe geschoben haben, werden vom Publikum, das die gesamte Rennstrecke säumt, frenetisch angefeuert. Der strahlende Sieger wird vom Lama höchstpersönlich beglückwünscht und erhält als Preis eines der begehrten chromblitzenden Motorräder, eine Art Harley Davidson chinesischer Bauart, die in jüngster Zeit den Nomaden das Pferd ersetzen.

Während des Festes haben die Mönche des Klosters Ganden Tubchen Chokhorling das Mandala aus Sand fertiggestellt. Es ist bunt und wunderschön geworden. Seinen Sinn, die Gottheit Yamantanka einzuladen und das Reiterfest zum Erfolg zu führen, hat sich erfüllt, denn einen Toten hat es dieses Jahr nicht gegeben.

Lama Tense Taji ist zuversichtlich, dass Kham einer Renaissance der buddhistischen Kultur entgegenblickt. Bisher wurden etwa 60 Prozent der Klöster Osttibets, wenn auch unter den strengen Augen der Chinesen, wieder aufgebaut. Der Abt hat einen klaren Geist: "Eine politische Unabhängigkeit Khams oder gar ganz Tibets halte ich für unwahrscheinlich." Der Mönch fühlt sich weniger der Politik als vielmehr der Religion verpflichtet: "Ich bin dazu berufen, die Lehre des Buddha an die Jugend weiterzugeben, solange ich lebe. "Die Klöster Khams", freut sich der Mann, "erwachen zu neuem Leben."
Translation - Dutch
Maar het hoogtepunt is de hoofdwedstrijd die wordt gehouden ter ere van het klooster Ganden Tubchen Chokhorling, maar stiekem ook ter meerdere eer en glorie van de Khampa-strijders. ’s Ochtends verzamelen zich meer dan honderd ruiters voor de muren van de abdij. Ze hebben hun lange haar met rode wol om hun hoofd gevlochten. Sommigen provoceren de Chinese autoriteiten door ondanks het verbod duidelijk zichtbaar een afbeelding van de veertiende Dalai Lama bij zich te dragen en met hun nerveuze paarden vlak voor de politieagenten langs te paraderen. Lama Tense Taji rijdt in het midden en ze draaien om hem heen als een zwerm bijen om zijn koningin, alsof ze hem tegen vijandigheden willen beschermen.

Pas nadat hij het teken heeft gegeven, begint de wedstrijd. Drie kilometer lang vergen ze het uiterste van hun paarden. Er is een massale valpartij. De ruiters die zadel aan zadel voorop rijden, worden fanatiek aangespoord door het publiek dat langs de hele renbaan staat. De stralende winnaar wordt hoogstpersoonlijk door de Lama gefeliciteerd en krijgt als prijs een van de felbegeerde motorfietsen van glimmend chroom, een soort Harley Davidson van Chinese makelij, die tegenwoordig door de nomaden worden gebruikt in plaats van paarden.

Tijdens het feest hebben de monniken van het klooster Ganden Tubchen Chokhorling de mandala van zand voltooid. Hij is kleurrijk en heel mooi geworden. Het doel van de mandala, de god Yamantanka uitnodigen en het ruiterfeest tot een succes maken, is bereikt, want er is dit jaar geen enkele dode gevallen.

Lama Tense Taji is ervan overtuigd dat Kham een renaissance van de boeddhistische cultuur tegemoet gaat. Tot nu toe is zo’n 60 procent van de kloosters in Oost-Tibet herbouwd, ondanks het strenge toeziend oog van de Chinezen. De abt heeft een scherpzinnige geest: “Politieke onafhankelijkheid voor Kham of zelfs voor heel Tibet lijkt me onwaarschijnlijk”. De monnik voelt zich veel meer verbonden met religie dan met politiek: “Ik ben voorbestemd om, zolang als ik leef, de leer van Boeddha aan de jeugd door te geven”. “De kloosters van Kham”, zegt hij verheugd, “worden weer tot leven gewekt”.

More translators and interpreters: English to Dutch - German to Dutch   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search