Asked | Open questions | Answered First   Previous 2 3 4
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Mar 23 '05 pol>deu warunki zabudowy Bescheid über Bebauungsbedingungen pro closed no
- Mar 22 '05 pol>deu koszty funkcjonowania przedsiebiorców betriebliche Belastung für Unternhemer pro just_closed no
4 Mar 19 '05 deu>pol Großbank pierwszorzędny bank pro closed ok
4 Mar 17 '05 pol>deu jednopozycyjny tytuł wykonawczy Vollsteckungstitelformular/Vordruck mit einer Pos. (Position) pro closed ok
4 Mar 12 '05 deu>pol Geltendmachung dochodzenie roszczeń na drodze s±dowej pro closed ok
4 Mar 12 '05 pol>deu grupa rodzajowa Sachanlagen nach Arten pro closed ok
4 Mar 9 '05 deu>pol Erfassen eines Wechsels rejestracja weksla pro closed no
- Mar 8 '05 deu>pol zahlungswirksam/fällig podlegaj±ce płatno¶ci/wymagalne pro closed ok
4 Mar 8 '05 deu>pol wertberichtigt zaktualizowane pro closed ok
4 Mar 8 '05 deu>pol Nettozinsertrag przychody netto z tytułu odsetek pro closed ok
- Mar 8 '05 deu>pol nicht gebundene Kapitalrücklagen kapitał (fundusz) zapasowy pro closed ok
4 Mar 8 '05 pol>deu weksel gwarancyjny in blanco Garantiewechsel als Blankowechsel pro closed no
4 Mar 5 '05 deu>pol Die Kennziffer der Rückflussperiode wskaĽniki (czasu/okresu) zwrotu nakładów inwestycyjnych pro closed ok
4 Mar 6 '05 deu>pol Hilfslöhne wynagrodzenie za prace pomocnicze pro closed no
4 Mar 6 '05 deu>pol Leistungserstellung wykonananie pracy /¶wiadczenia/ usługi pro closed no
4 Mar 6 '05 deu>pol Anderskosten koszty kalkulacyjne pro closed no
- Feb 26 '05 deu>pol Sperrfrist, Verausserungssparre zakaz zbywania pro closed no
- Feb 25 '05 deu>pol Erlösschmälerung pomniejszenie przychodów pro closed ok
- Feb 25 '05 deu>pol absatzpolitisch Czy konkurencja prowadzi szczególnie aktywn± politykę sprzedaży/zbytu pro closed ok
4 Feb 25 '05 pol>deu podmiot dominujący beherrschendes Rechtssubjekt pro closed ok
- Feb 25 '05 deu>pol Zeitwert warto¶ć bież±ca pro closed ok
4 Feb 25 '05 pol>deu Wprowadzający Emmissionshaus pro closed ok
- Feb 24 '05 deu>pol Versicherungsnehmer / Versicherter ubezpieczaj±cy się/ubezpieczony pro closed no
- Feb 22 '05 pol>deu własność hipoteczna ~ "mit einer Hypothek belastbares Eigentum" ~ pro closed no
4 Feb 8 '05 pol>deu metoda alokacji poniesionych kosztów Kostenumlageverfahren pro closed ok
4 Feb 21 '05 deu>pol Verlustvorträge nie pokryta strata netto z lat ubiegłych pro closed ok
3 Feb 21 '05 pol>deu geodezyjnie wydzielony vermessungsamtlich pro closed no
4 Feb 21 '05 pol>deu obręb Gemarkung pro closed no
- Feb 21 '05 pol>deu prawo do użytkowania wieczystego Erbbaurecht pro closed ok
4 Feb 15 '05 deu>pol Auslösen dieta pro closed ok
4 Feb 8 '05 pol>deu koszty pośrednie likwidacji szkód indirekte Schadensbeseitigungskosten pro closed ok
4 Feb 3 '05 pol>deu akcje zwykłe imienne o wartości nominalej Stammaktien (Namensaktien) mit dem Nennwert zu je..... pro closed no
4 Jan 7 '05 deu>pol verbriefte Verbindlichkeiten zobowiązania zabezpieczone pro closed no
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 2 3 4