Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 19 '08 deu>pol Generalvollmacht mit Vorsorgevollmacht pełnomocnitwo ogólne i medyczne pro open no
- Apr 7 '10 deu>pol Vorsorgevollmacht pełnomocnitwo medyczne pro closed no
- Mar 26 '15 deu>pol Urkundsbeamte der Geschäftsstelle )Urzędniczka uprawniona do sporządzania dokumentów (w danej jednostce pro closed no
- Feb 9 '15 deu>pol ohne Präjudiz bez prejudycjalności pro just_closed no
- Feb 12 '15 pol>deu Być w trakcie ustalania anhängig sein pro closed no
- Feb 3 '10 deu>pol altrechtlich służebności nieujawnione (w księdze wieczystej) pro closed no
- Aug 24 '08 deu>pol Amtsanwaltschaft Urząd Prokuratorski pro closed ok
- Jun 30 '09 deu>pol wegen besonders schweren Falls z powodu szczególnie ciężkiego wypadku kradzieży pro closed no
- Sep 19 '04 deu>pol Erzwingungshaft Areszt wydobywczy pro closed ok
- Jun 2 '05 pol>deu samorz±dowe kolegium odwoławcze Kommunale Berufungskommission pro closed ok
- Apr 3 '12 deu>pol selbstschuldnerische Bürgschaft poręczenia współdłużnika solidarnego pro closed no
- Feb 27 '10 deu>pol an Eides Statt (zaręczenie) z mocą przysięgi pro closed no
4 Oct 18 '11 deu>pol Strafverfügung zarządzenie karne pro closed no
- Apr 8 '11 deu>pol Tatortgruppe Zespół Oględzinowy pro closed no
- Nov 27 '10 deu>pol Berichtstermin posiedzenie sprawozdawcze pro open no
- Dec 5 '08 pol>deu środek zapobiegawczy sichernde Maßnahme pro closed ok
- Oct 26 '10 pol>deu ustawa o świadczeniu usług zdrowotnych Gesetz über Gesundheitsleistungen pro closed ok
4 Apr 18 '10 deu>pol Mangelfallberechnung naliczanie alimentów częściowych pro closed no
- Mar 31 '10 pol>deu jak na wstępie Wie eingangs (bereits) dargestellt/beschrieben/erwähnt (usw.)wurde pro just_closed no
4 Mar 31 '10 deu>pol Allgemeine Vertretungsregelung ogólne zasady reprezentacji pro closed ok
4 Mar 26 '10 pol>deu mechanoskopia forensische Werkzeugspuren-Identifizierung pro closed ok
4 Feb 18 '10 pol>deu Dz.odp. (dziennik odpisów) xxxx/xx Tagebuch für Grundbuchsachen pro closed ok
- Jan 26 '10 deu>pol zur Last fallen z własnej winy pro closed no
4 Jan 12 '10 pol>deu ... czyni żądanie pozwu zasadnym. Damit ist das Klagebegehren gerechtfertigt/begründet. pro closed no
4 Oct 7 '09 pol>deu majątkowe prawo autorskie vermögensrechtliche Urheberrechte pro closed ok
4 Oct 6 '09 deu>pol aus jedem Berufungsgrunde bez względu na tytuł powołanie mnie/spadkobiercy do spadku pro closed ok
4 Sep 4 '09 deu>pol Anerkennung einer Rechtspflicht uznanie/uznawanie obowiązku prawnego pro closed ok
- Aug 31 '09 pol>deu dobrowolne poddanie się odpowiedzialności freiwillige Unterwerfung (des Täters, Verdächtigen etc.) unter eine Strafe pro closed ok
4 Aug 17 '09 deu>pol Die Gerichtskosten werden ... liquidiert, allfällige Parteikosten wettgeschlagen Koszty sądowe zostaną pokryte zgodnie z pkt. 5_ewnentualne koszty stron zostają wzajemnie zniesione pro closed ok
- Aug 22 '09 pol>deu ujawniony pokrzywdzony ermittelter Geschädigte pro closed ok
4 Jul 30 '09 deu>pol St - Akte akta podstawowe pro closed ok
4 Jul 13 '09 pol>deu odmowa wydalenia z terytorium .. Verweigerung der Abschiebung/Ausweisung aus dem Hoheitsgebiet der Republik Polen pro closed ok
4 Jul 6 '09 deu>pol einzelne Beweiserhebungen beantragen składać wnioski o przeprowadzenie dowodu pro closed no
4 Jul 2 '09 deu>pol ständige Rechtsprechung orzecznictwo pro closed no
- Jun 29 '09 pol>deu postanowienie kończące postępowanie der das Verfahren abschließende Beschluss pro closed no
4 Apr 21 '09 deu>pol vereinnahmte und verausgabte Nachlaßwerte pobrane i wydatkowane wartości masy spadkowej pro closed ok
4 Apr 17 '09 deu>pol Aussicht(en) perspektywy pro closed ok
4 Mar 24 '09 deu>pol Weisung nakaz pro closed ok
4 Mar 23 '09 deu>pol Rechtskandidat prawnik dyplomowany pro closed ok
3 Mar 12 '09 deu>pol VR Vereinsregister - Rejestr Stowarzyszeń pro closed ok
4 Mar 9 '09 pol>deu przybrany zur Wahlgegenüberstellung herangezogene Alternativperson pro closed ok
4 Mar 10 '09 deu>pol praxisgerecht zgodnie ze stosowaną praktyką pro closed ok
4 Feb 8 '09 pol>deu pouczyć o terminach über (Verhandlungs)Termine belehren pro closed no
- Jan 8 '09 deu>pol Handelsgericht Wien Sąd Gospodarczy we Wiedniu pro closed ok
4 Oct 14 '08 deu>pol Teilerbauseinandersetzung mit Teilerbauszahlung częściowy dział (podział) spadku wraz z wypłatą jego części pro closed ok
4 Sep 24 '08 deu>pol im Rahmen der Verhältnismäßigkeit w ramach (zasady) proporcjonalności pro closed ok
4 Jul 13 '08 deu>pol Auflassungsvormerkung ostrzeżenie o zawarciu umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości pro closed ok
4 Jun 9 '08 deu>pol Baulasten służebność publicznoprawna (ustawiona na nieruchomości) pro closed ok
- Apr 28 '08 deu>pol Versorgungsausgleich - Wyrównanie dorobku i ekspektatyw emerytalno-rentowych kompensacja zmniejszenia przyszłego zaopatrzenia pro closed ok
4 Apr 21 '08 deu>pol Vorratsgesellschaft spółka uśpiona pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last