Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 18 '10 eng>lit non-current assets ilgalaikiai aktyvai pro closed ok
4 Sep 23 '10 eng>lit financial initiator/operational initiator finansavimo iniciatorius/veiksmų iniciatorius pro closed ok
- Sep 19 '10 eng>lit deciding on payments under shared management sprendimų dėl mokėjimų pagal pasidalijamąjį valdymą priėmimas pro closed ok
4 Sep 13 '10 lit>eng garantijų, laidavimo, hipotekos ir įkeitimo lakštai letters of guarantee, letters of assurance, mortgages and pledge letters pro closed ok
4 Aug 27 '10 eng>lit amount of mineral raw material corresponding to the charge kainą atitinkantis mineralinės žaliavos kiekis pro closed ok
4 Jul 24 '10 eng>lit net redemptions išpirkimai neto, grynieji išpirkimai pro closed ok
4 Jul 8 '10 lit>eng pinigų inventorizacija cash inventory pro closed ok
- Jul 8 '10 lit>eng mokėjimo žiniaraštis payroll pro closed no
- Jun 28 '10 eng>lit private placement memorandum memorandumas dėl privataus investavimo pro just_closed no
4 Jun 1 '10 lit>eng pateikti pavedimą to place an order pro closed ok
4 Jun 1 '10 lit>eng pavedimai pirkti, parduoti finansines priemones orders to buy and sell financial instruments pro closed ok
- Jun 1 '10 lit>eng atlygis teikiamas pinigų, prekių ar paslaugų forma remuneration in money, goods, or services pro closed ok
- Jun 1 '10 lit>eng baigtinis finite pro closed ok
- May 28 '10 lit>eng atgalinis atsiskaitymas backward reckoning pro closed ok
- May 27 '10 lit>eng išvestinės finansinės priemonės derivative financial means pro closed ok
4 May 20 '10 eng>lit ALM aktyvų ir pasyvų valdymas (Asset/Liability management pro closed ok
- May 17 '10 eng>lit CRO Rizikos vadybininkas (chief risk officer) pro closed no
- May 17 '10 eng>lit CBO Administracijos direktorius (Chief Business Officer) pro closed no
- Apr 23 '10 eng>lit Authorization Hold įgaliojimų sustabdymas, teisių sustabdymas pro closed ok
1 Apr 2 '10 eng>lit unlocked private and public investment atviras kelias privačiosioms ir viešosioms investicijoms pro closed ok
4 Mar 30 '10 lit>eng buhalterinis lito ir euro kursas accounting exchange rate between the eueo and litas pro closed ok
4 Mar 18 '10 eng>lit number of "hours x trainee" valandų, skirtų kiekvienam asmeniui, skaičius pro closed ok
- Mar 13 '10 eng>lit secondary loan antrinė paskola pro closed no
- Mar 8 '10 eng>lit rates according to standard scales of unit costs tarifai pagal standartinius vieneto kainų lygius pro closed ok
4 Mar 6 '10 eng>lit flat rate amount of indirect costs fiksuota (vienodo dydžio) netiesioginių išlaidų suma pro closed ok
- Mar 3 '10 eng>lit simplified cost options supaprastinti išlaidų variantai pro closed ok
- Feb 28 '10 lit>eng baigiamųjų apskaitos įrašų atlikimas performance of final evidence entries pro closed no
4 Feb 27 '10 lit>eng įsiskolinimas už įvykdytus nebalansinius įsipareigojimus amount due for off-balance sheet liabilities realized pro closed ok
4 Feb 26 '10 lit>eng gautinos išperkamosios ir operacinės nuomos sumos leasing and operational lease receivables pro closed ok
4 Feb 26 '10 lit>eng atvirkštiniai atpirkimo sandoriai reverse repurchase transactions pro closed ok
4 Feb 21 '10 lit>eng debeto pavedimu nurašyti nuo sąskaitos to debit an account pro closed ok
- Feb 20 '10 lit>eng kortelės mokumas solvency of the card pro closed ok
4 Feb 20 '10 lit>eng atsiskaitymo operacijos internetu atlikimas online settlement transaction pro closed ok
- Feb 20 '10 lit>eng atsiimti to pick up pro closed ok
- Feb 19 '10 lit>eng priimti lėšas to receive finds pro closed no
- Feb 4 '10 lit>eng disponuoti lėšomis to have the disposition of the funds pro closed ok
- Nov 30 '09 eng>lit annual recovery statement metinė atgautų sumų ataskaita pro closed ok
- Nov 9 '09 lit>eng pradelstas Bankui mokėti sumas išsiieškoti iš Jums priklausančio turto to recover overdue payments to the Bank from your property pro closed ok
- Sep 7 '09 lit>eng obligacijų supirkimas bond buy-out pro closed ok
- Sep 4 '09 eng>lit door nudging with buzzer durų stūmimas su garsiniu signalu (skakmbučiu) pro open no
- Aug 29 '09 eng>lit highly leveraged veikiama didžiulės įtakos pro open no
3 Jun 14 '09 eng>lit residual holder likusių [vertybinių popierių] turėtojas pro closed ok
4 Apr 19 '09 eng>lit Taxonomy [čia]: klasifikavimas pro closed ok
3 Jul 20 '08 lit>eng blokuojantis akcijų paketas blocking shareholdings pro closed ok
- Jul 18 '08 lit>eng naudojimo pajamos income for use pro closed ok
4 Apr 26 '08 eng>lit LDW/CDW praradimo žalis atlyginimo atsisakymas / susidūrimo žalos atlyginimo atsisakymas pro closed ok
4 Aug 17 '07 lit>eng atsiskaitomoji sąskaita settlement account, checking account pro closed ok
- Jul 31 '07 eng>lit non-dilutive equity stabilios paprastosios akcijos pro closed no
- Jun 3 '07 eng>lit future value date payment mokestis pagal būsimosios vertės datą pro just_closed no
3 Mar 28 '07 eng>lit Benchmark instruments baziniai instrumentai pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 Next