Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 26 eng>pol black hole węgielek pro just_closed no
4 Aug 25 eng>pol Major international market ważne centrum handlu międzynarodowego pro closed ok
- Aug 25 eng>pol sales in the pipeline sprzedaże w lejku sprzedażowym pro closed ok
4 Aug 25 eng>pol Theater Major student kierunku sztuk teatralnych pro closed ok
4 Aug 25 eng>pol brain 18FDG uptake wchłonięcie radionuklidu 18FDG przez mózg pro closed ok
4 Aug 25 eng>pol distracted zdekoncertowane pro closed ok
4 Aug 25 eng>pol powerbands pasma częstotliwości gęstości widmowej mocy pro closed ok
4 Aug 25 eng>pol mediated z udziałem pro closed ok
4 Aug 24 eng>pol state and context sensitivity zależność od stanu i kontekstu pro closed ok
- Aug 24 eng>pol clubhouse dom klubowy mieszkańców pro just_closed no
- Aug 24 eng>pol Answer hidden by answerer pro just_closed no
4 Aug 24 eng>pol worse case peak spatial SAR values wartości maksymalne uśrednionego przestrzennie współczynnika absorbcji swoistej (SAR) pro closed ok
4 Aug 24 eng>pol derived/reference exposure limits wyprowadzone i referencyjne wartości graniczne narażenia pro closed ok
4 Aug 24 eng>pol to be blinded uczestnicy nie byli powiadomieni o pro closed ok
4 Aug 24 eng>pol fibrotic band pasma zwłóknienia pro closed ok
- Aug 23 eng>pol support bubble „bańka wsparcia" (ang. support bubble) pro closed ok
4 Aug 23 eng>pol tissue basis powiązanie pomiędzy tkanką pro closed ok
4 Aug 23 eng>pol PET ligand PK11105 za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej (ang. PET) używając PK11105 jako radioligand pro closed ok
4 Aug 22 eng>pol unmetabolizable które nie metabolizują się pro closed ok
4 Aug 22 eng>pol deletion delecja pro closed ok
4 Aug 22 eng>pol rate limiting enzyme enzym ograniczający szybkość pro closed ok
4 Aug 22 eng>pol completion restwork wykonanie prac wykończeniowych//pozostałych prac pro closed ok
4 Aug 21 eng>pol sound-treated room pomieszczenie wyciszone//dźwiękoszczelne pro closed ok
4 Aug 21 eng>pol hand charger ładowacz ręczny materiałów wsadowych pro closed ok
- Aug 20 eng>pol piece of prior art jakikolwiek dowód dotychczasowego stanu techniki/dowód istnienia wynalazku pro closed ok
- Aug 19 eng>pol loss brought back strata przeniesiona z lat poprzednich pro closed ok
4 Aug 19 eng>pol characteristics of effective learning cechy charakterystyczne skutecznego nauczania pro closed ok
- Aug 18 eng>pol express missing number problems algebraically napisać wyrażenie algebraicznie dla zadań z jedną niewiadomą pro closed no
- Aug 18 eng>pol cross-curricular writing międzyprzedmiotowe zadania pisemne pro closed no
- Aug 17 eng>pol non-spouse beneficiary beneficjent niebędący małżonkiem pro open no
4 Aug 16 eng>pol Monday movers zakupy z poniedziałkowym zrywem popytu pro closed ok
- Aug 16 eng>pol single class jedna klasa akcji pro closed no
4 Aug 15 eng>pol decompensated alcoholic liver disease niewyrównana alkoholowa marskość wątroby pro closed ok
- Aug 13 eng>pol synergistic blend mieszanka/kompozycja ze składnikami o działaniu wzmacniającym pro open no
- Aug 13 eng>pol pre-fertilized water woda wstępnie nawożona pro open no
- Aug 12 eng>pol ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) test immunoenzymatyczny lub immunoenzymosorpcyjny (ELISA) pro open no
- Aug 10 eng>pol To make someone wrong ocenić kogoś ujemnie pro open no
4 Aug 8 eng>pol to dead-end blokować pro closed ok
4 Aug 7 eng>pol post combustion thermal oxidation plant with regenerative thermal recovery instalacje katalitycznego dopalacza odgazów z regeneracyjnym odzyskiem ciepła pro closed ok
- Aug 6 eng>pol pre-finished steel coil and sheet powlekane stalowe zwoje taśm i arkusze blaszane pro closed no
- Aug 6 eng>pol Agrément Certificate certyfikat zatwierdzenia pro closed ok
3 Aug 5 eng>pol Armoring filler zaprawa zbrojeniowa pro closed ok
- Aug 3 eng>pol perimeter-less environments zabezpieczenie firmowego środowiska oparte na modelu zerowego zaufania. pro open no
- Aug 2 eng>pol wedding period okres poślubny pro closed no
2 Aug 1 eng>pol credit zaliczenie na konto pro closed ok
- Jul 31 eng>pol Qualified Business Income Deduction odliczenie z tytułu kwalifikowanego przychodu z działalności gospodarczej pro open no
4 Jul 31 eng>pol Seller's Assignment Cesja Sprzedającego pro closed ok
- Jul 31 eng>pol Working at greater depth within the expected standard praca na wyższym poziomie w ramach oczekiwanego standardu pro closed no
4 Jul 30 eng>pol site-saturation mutagenesis mutageneza nasycenia pro closed ok
4 Jul 30 eng>pol cultural glitch osobliwość kulturalna pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last