Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 10 '10 eng>pol abnormal return nadzwyczajna stopa zwrotu pro closed ok
- Jul 6 '10 eng>pol adjusted market functions dostosowane do funkcji rynku pro closed no
- Jun 25 '10 eng>pol in full subject to the discount z pełnym uwzględnieniem dyskonta pro closed no
- Jun 16 '10 eng>pol business for the future działania dla przyszłości pro closed no
- Jun 11 '10 eng>pol expense uwzględnić (w kosztach) pro closed no
- Jun 11 '10 eng>pol European recycle price cena za utylizację pojazdów w UE pro closed no
4 May 27 '10 eng>pol Financial Operations, Insolvency Proceedings and Compulsory Dissolution Act Ustawa o operacjach finansowych, postępowaniu upadłościowym i przymusowej likwidacji pro closed ok
- Aug 26 '09 eng>pol well-spoken wysublimowany język pro closed no
4 Jul 13 '09 eng>pol Export Profit Tax Relief ulga podatkowa od zysku w eksporcie pro closed ok
4 Jul 13 '09 eng>pol expansionary fiscal contraction hipothesis hipioteza ograniczania ekspansywnej polityki fiskalnej pro closed ok
3 Jul 10 '09 eng>pol annuity vs. instalment spłata jednorazowa lub ratalna pro closed no
4 Jun 27 '09 eng>pol Industry Advisory Service usługi doradztwa przemysłowego pro closed no
4 Jun 12 '09 eng>pol transfer union unia transferów pieniężnych pro closed ok
- May 28 '09 eng>pol pull-through promotion promocja w ramach strategii przeciągania pro just_closed no
- May 26 '09 eng>pol command society społeczeństwo centralnie sterowane pro closed no
4 May 24 '09 eng>pol draw a balance ustalić bilans pro closed ok
- Apr 23 '09 eng>pol tax deductability of executive pay potrącalność podatku naliczanego od wynagrodzeń kadry kierowniczej pro closed no
- Apr 9 '09 eng>pol focus group grupa problemowa pro closed ok
4 Mar 6 '09 eng>pol Dummy Port port fikcyjny pro closed no
- Jan 12 '09 eng>pol foreclosure rate wskaźnik obciążenia nieruchomości pro closed no
4 Dec 29 '08 eng>pol established wystawiona pro closed no
- Sep 17 '08 eng>pol supplier nonconformance report protokół niezgodności dla dostawcy pro closed no
- Sep 5 '08 eng>pol bellwether stocks akcje wiodące pro closed ok
4 Sep 5 '08 eng>pol maximize contribution maksymalizować wkład/udział pro closed no
- Jul 30 '08 eng>pol forward auction aukcja elektroniczna pro closed no
- Jul 1 '08 eng>pol Spot Exchange Rate kurs kasowy pro closed no
- Jun 20 '08 eng>pol shelf company spółka gotowa do przejęcia pro closed no
- Jun 13 '08 eng>pol innovation drivers nośniki innowacyjności pro closed no
- Jun 4 '08 eng>pol compartmentalization segmentowania/segmentacja pro closed no
3 May 19 '08 eng>pol government licence zezwolenie państwowe pro closed no
4 May 19 '08 eng>pol company benefits świadczenia pozapłacowe pro closed ok
4 May 16 '08 eng>pol any financial indebtedness is placed on demand jakiekolwiek zadłużenie finansowe umieszczone na żądanie pro closed no
4 May 16 '08 eng>pol capture the value uchwycić (określić) wartość pro closed no
- May 9 '08 eng>pol Intermediate Service Representative pracownik działu obsługi klientów pro closed no
3 May 4 '08 eng>pol rate frequency wskaźnik częstotliwości wykorzystania pokoi hotelowych pro closed no
4 May 3 '08 eng>pol issued paper wyemitowane skrypty dłużne pro closed ok
4 Apr 17 '08 eng>pol our records have been noted w naszej dokumentacji odnotowano, że pro closed no
- Mar 31 '08 eng>pol market driven hypothesis hipoteza ukierunkowana na rynek/określona przez rynek pro closed no
- Mar 31 '08 eng>pol recurring payment płatności cykliczne/okresowe pro closed no
- Mar 27 '08 eng>pol subject to T.V.A. podlegający VAT pro closed ok
4 Mar 21 '08 eng>pol local workforce investment area (LWIA) obszar (teren,region) inwestycji związanych z wykorzystatniem lokalnej siły roboczej pro closed ok
4 Mar 17 '08 eng>pol demonstrate a payoff wykazywać dochodowość pro closed no
- Mar 15 '08 eng>pol stand on its own bottom line musi zagwarantować minimalny zysk pro closed ok
- Mar 5 '08 eng>pol financial recording system system rejestracji zdarzeń finansowych pro closed ok
- Mar 5 '08 eng>pol heritage based tourism turystyka dziedzictwa narodowego pro closed ok
- Mar 1 '08 eng>pol functional improvements polepszacze pro closed ok
- Feb 25 '08 eng>pol microfinance for poor communities mikrofinanse dla biednych społeczności pro closed no
- Feb 25 '08 eng>pol liability incident odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe pro closed ok
- Feb 4 '08 eng>pol contingent earn-out warunkowa zapłata jako procent zysków pro closed no
4 Jan 23 '08 eng>pol developments in GM leadership assignements zmiany na stanowiskach kierowniczych w GM pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last