Asked | Open questions | Answered First   Previous 2 3 4
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Oct 4 '06 eng>pol summary and survey podsumowanie i przegląd pro closed no
4 Oct 4 '06 eng>pol inventory development and coverage kształtowanie się zapasów i ich pokrycie pro closed no
- Sep 25 '06 eng>pol influentials opiniotwórcy pro closed ok
4 Sep 8 '06 eng>pol Share Fisherman rybak prowizyjny pro closed no
4 Sep 4 '06 eng>pol ADR w zdaniu "poprzez wystawienie/emitowanie Amerykańskich Kwitów Depozytowych" pro closed no
- Sep 4 '06 eng>pol clean up the clock uzyskiwać ogromne zyski pro closed ok
4 Sep 1 '06 eng>pol bet fundusz pro closed no
- Sep 1 '06 eng>pol A cost of living increase in your Social Security benefit wzrost kosztów utrzymania nie powoduję zwiększenia świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego pro closed no
- Aug 30 '06 eng>pol diseconomy of scale dyzekonomie skali pro closed ok
4 Aug 23 '06 eng>pol money market account rachunek środków lokowanych na rynku pieniężnym pro closed no
- Aug 20 '06 eng>pol managing partner wspólnik zarządzający pro closed ok
- Aug 20 '06 eng>pol community residence wspólnota mieszkaniowa pro closed no
3 Aug 14 '06 eng>pol summer wonder letni nabytek pro closed ok
- Aug 13 '06 eng>pol short-term focus koncentracja na problematyce krótkookresowej pro open no
4 Aug 13 '06 eng>pol support models definition definicja modeli wspierających pro closed ok
- Aug 13 '06 eng>pol to drive prowadzić/obsługiwać pro open no
4 Aug 12 '06 eng>pol brought the company "to its knees." położyć firmę "na łopatki"/pokonać pro closed ok
3 Aug 8 '06 eng>pol governmental lenders państwowe instytucje kredytowe pro closed ok
- Aug 7 '06 eng>pol relief works roboty publiczne pro closed no
- Aug 7 '06 eng>pol export facilities usługi eksportowe/ ulgi eksportowe pro closed ok
- Aug 4 '06 eng>pol deliver on dostarczyć pro closed no
4 Aug 4 '06 eng>pol procurement and network operating zaopatrzenie i obsługa sieci pro closed no
4 Aug 4 '06 eng>pol securities firms firmy inwestycyjne pro closed ok
- Aug 2 '06 eng>pol Operator contract umowa świadczenia usług pro closed no
- Aug 1 '06 eng>pol Financial Self Service (product) wyroby samofinansujące się pro closed no
4 Aug 1 '06 eng>pol plus service account dodatkowa obsługa rachunków pro closed no
- Aug 1 '06 eng>pol Control Plant zakład kontrolny/zakład urządzeń kontrolnych lub pomiarowych pro closed ok
4 Jul 1 '06 eng>pol credentials referencje/świadectwa dot. kwalifikacji pro closed no
- Jun 8 '06 eng>pol spread przebicie pro closed no
- Jun 6 '06 eng>pol breakout principle zasada pokonania oporu pro closed ok
- May 15 '06 eng>pol parity parytet pro closed ok
- May 12 '06 eng>pol Safety matters bezpieczństwo przede wszystkim pro closed no
4 May 4 '06 eng>pol accommodation assistant asystent ds. zakwaterowania pro closed no
- Apr 4 '06 eng>pol profit hurdles bariery rentowności pro closed ok
- Apr 4 '06 eng>pol stock keeping unit (SKU) performance wyniki jednostki składowania/magazynowania towaru pro closed ok
4 Mar 8 '06 eng>pol packhouse pakowalnia pro closed ok
- Feb 22 '06 eng>pol prepayment tax zaliczka na poczet podatku pro closed ok
4 Feb 18 '06 eng>pol for (tu) działający w imieniu/reprezentujący pro closed no
4 Feb 15 '06 eng>pol parity point punkt parytetowy pro closed ok
4 Feb 12 '06 eng>pol just in time coaching szkolenie we właściwym momencie pro closed no
- Feb 8 '06 eng>pol consumer report raport na temat gospodarstw domowych pro open no
4 Feb 3 '06 eng>pol composite strategy strategia całościowa/jednolita/złożona pro closed no
4 Feb 3 '06 eng>pol Brain Gym gimnastyka umysłowa pro closed no
- Feb 2 '06 eng>pol correct route to ensure success właściwa droga dla zapewnienia sukcesu pro closed no
4 Jan 25 '06 eng>pol source of empowerment podstawa usamodzielnienia się pro closed no
- Jan 25 '06 eng>pol service outages nieregularność usług pro closed no
- Jan 20 '06 eng>pol corporate pensions wynagrodzenia pracowników firmy pro closed ok
- Jan 19 '06 eng>pol service recovery ożywienie w usługach pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 2 3 4