Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3 4 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Dec 31 '07 eng>pol ticketing agency biuro sprzedaży biletów pro closed no
4 Dec 16 '07 eng>pol overdraft fees from direct deposit accounts opłaty za przekroczenie salda pobierana z rachunków depozytów bezpośrednich pro closed no
4 Dec 10 '07 eng>pol in absence nie występuje pro closed no
4 Oct 30 '07 eng>pol Lean process proces decentralizacji struktury zarządzania (tzw. wyszczuplenie) pro closed ok
4 Oct 30 '07 eng>pol brand driven innovation innowacje stymulowane marką pro closed ok
3 Oct 25 '07 eng>pol ordering number numer porządkowy pro closed no
4 Oct 2 '07 eng>pol dispatch operative pracownik działu ekspedycji pro closed no
4 Sep 21 '07 eng>pol Food and Bevarage Operative pracownik gastronomii pro closed ok
4 Sep 5 '07 eng>pol Service Committee Komitet Finansowy pro closed ok
- Aug 26 '07 eng>pol my first time in Brazil moj pierwszy pobyt w Brazylii easy closed ok
4 Jul 12 '07 eng>pol Sales Call wizyta handlowa pro closed ok
4 Jun 29 '07 eng>pol soft loan pożyczka uprzywilejowana/pożyczka preferencyjna pro closed ok
- Jun 21 '07 eng>pol decompartmentalization desegmentacja pro closed ok
- Jun 12 '07 eng>pol proof of commercial viability dowód opłacalność pro closed no
- Jun 1 '07 eng>pol a payroll submission date of March 30, 1992 termin składanie danych o wynarodzeniach upływa z dniem 30 marca 1992r. pro just_closed no
- Jun 1 '07 eng>pol payroll processing naliczanie wynagrodzeń pro just_closed no
- May 28 '07 eng>pol diminishing returns malejące dochody pro closed no
- May 27 '07 eng>pol illuminate revenues ujawnić przychody pro closed no
- May 24 '07 eng>pol przejście na księgi handlowe transition to commercial books pro closed no
- May 23 '07 eng>pol stifle the market zdusić /zdławić/ rynek pro closed no
- May 22 '07 eng>pol health import licence zezwolenie weterynaryjne na import pro closed ok
- May 16 '07 eng>pol reserve kwoty do rozliczenia pro closed no
4 May 9 '07 eng>pol heavy debt burden ogromne obciążenie z tytułu zadłużenia pro closed no
4 May 6 '07 eng>pol ledger breakdown szczegółowe zapisy w księdze rachunkowej pro closed ok
- May 4 '07 eng>pol "experimentation means vulnerability" eksperymentowanie oznacza podatność na działanie innych pro closed no
- Apr 6 '07 eng>pol franchise tax podatek od koncesji pro closed no
- Mar 8 '07 eng>pol customer marketing manager kierownik marketingu klientowskiego pro just_closed no
- Mar 8 '07 eng>pol underwrite the debt przejąć zadłużenie pro closed ok
4 Mar 3 '07 eng>pol profit and loss responsibilities odpowiedzialność za wynik finansowy pro closed ok
4 Feb 27 '07 eng>pol trading desk biuro obrotu papierami wartościowymi pro closed ok
- Feb 19 '07 eng>pol safety concerns względy bezpieczeństwa pro closed no
- Feb 18 '07 eng>pol STANDARD POLICY polisa typowa/standardowa pro closed no
4 Feb 8 '07 eng>pol Joint Agreements - Retail Division umowy zbiorowe - dział obrotu detalicznego pro closed no
4 Jan 29 '07 eng>pol adjust cost structure dostosować strukturę kosztów pro closed no
- Jan 25 '07 eng>pol form material of sale stanowić dowód sprzedaży pro open no
- Jan 23 '07 eng>pol Take-over Certificate świadectwo (protokół) przejęcia pro closed ok
4 Jan 23 '07 eng>pol Follow up on the Co-Operation kontynuacja współpracy pro closed ok
- Jan 3 '07 eng>pol Rate of accrual sposób naliczania: ustawowy pro closed ok
- Jan 3 '07 eng>pol reversible driving position zmienna pozycja układu kierowniczego pro closed ok
- Dec 27 '06 eng>pol APPROVAL AUDIT REPORT zatwierdzenie raportu z audytu pro closed ok
4 Dec 8 '06 eng>pol reposition their assets dokonać przesunięć w składnikach majątku pro closed no
- Nov 15 '06 eng>pol obrót wierzytelnościami trading in accounts receivable pro closed ok
- Nov 14 '06 eng>pol after shipment po załadowaniu pro closed no
3 Nov 14 '06 eng>pol negotiated / negotiation negocjowana/przenoszenie pro closed no
- Nov 11 '06 eng>pol capital duties podatki kapitałowe/opłaty od emisji akcji pro closed ok
- Nov 10 '06 eng>pol public policy polityka sektora publicznego pro closed no
- Nov 8 '06 eng>pol blocks of costs zestaw kosztów pro closed ok
- Nov 1 '06 eng>pol rev risk factor czynnik ryzyka dynamicznego pro closed no
4 Oct 9 '06 eng>pol disintermediation eliminowanie pośrednictwa pro closed ok
- Oct 6 '06 eng>pol high performance organization organizacja wysokich wyników pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3 4 Next